Ajutor de stat pentru “Alți profesioniști” (PFA, II, AF, CMI, BIA). Autor: Valentina Saygo 

0
479

Aju­tor de stat pen­tru “Alți pro­fe­si­o­niști” (PFA, II, AF, CMI, BIA).

Autor: Valen­ti­na Say­go.

Ai tot citit des­pre șoma­jul teh­nic și spri­jin acor­dat sala­ri­a­ți­lor, dar nu e cazul tău, mai ales dacă tu cen­trezi, tu dai cu capul. Însă OUG 32/2020 vine cu cla­ri­fi­cări, față de ordo­nan­ța ante­ri­oa­ră, refe­rin­du-se și la “Alți pro­fe­si­o­niști“.

Aici intră cam tot ce a rămas pe dina­fa­ră, acei fre­e­lan­ceri orga­ni­zați în: PFA, II, AF, CMI, BIA,  toa­te for­me­le de par­ti­dă sim­plă și nu numai. Dar hai să ana­li­zăm ce a vrut să zică poe­tul prin “alți pro­fe­si­o­niști” defi­niți în Codul Civil art. 3 alin.(2).

Sunt con­si­de­rați pro­fe­si­o­niști toți cei care exploa­tea­ză o între­prin­de­re. Con­sti­tu­ie exploa­ta­rea unei între­prin­deri exer­ci­ta­rea sis­te­ma­ti­că, de către una ori mai mul­te per­soa­ne, a unei acti­vi­tăți orga­ni­za­te ce con­stă în pro­du­ce­rea, admi­nis­tra­rea sau înstră­i­na­rea de bunuri ori în pres­ta­rea de ser­vi­cii, indi­fe­rent dacă are ori nu un scop lucra­tiv”.

Ce înțe­leg eu de aici, este că pe lân­gă PFA-uri, pot bene­fi­cia inclu­siv admi­nis­tra­to­rii de fir­me mici, fără sala­ri­ați, care au fost afec­tați de actu­a­la cri­ză, pe peri­oa­da stă­rii de urgen­ță, prin redu­ce­rea sau între­ru­pe­rea tota­lă sau par­ți­a­lă a acti­vi­tă­ții

Se ada­u­gă inclu­siv per­soa­ne­le fizi­ce care obțin veni­turi exclu­siv din drep­turi de autor, con­ven­ții indi­vi­du­a­le de mun­că din cadrul coo­pe­ra­ți­i­lor din Legea 1/2005, spor­ti­vii regle­men­tați de Legea 69/2000.

Care sunt pre­ve­de­ri­le pen­tru alți pro­fe­si­o­niști?

  • Bene­fi­ci­a­ză de o indem­ni­za­ție luna­ră de 75% din câști­gul sala­ri­al mediu brut (sala­ri­ul mediu brut pe eco­no­mie – apro­xi­ma­tiv 5.400 lei x 75% = 4.000 lei brut) pre­vă­zut de Legea buge­tu­lui asi­gu­ră­ri­lor soci­a­le de stat pen­tru anul 2020 nr.6/2020.
  • Indem­ni­za­ția este supu­să impo­zi­tă­rii. Urmea­ză cla­ri­fi­cari supli­men­ta­re pen­tru cal­cu­lul, decla­ra­rea și pla­ta obli­ga­ți­i­lor fis­ca­le.
  • Pla­ta indem­ni­za­ți­ei se rea­li­zea­ză de la buge­tul de stat, în con­tul bene­fi­ci­a­ru­lui.
  • Cere­rea se depu­ne prin poș­ta elec­tro­ni­că, înso­ți­tă de o copie a actu­lui de iden­ti­ta­te și decla­ra­ție pe pro­pria răs­pun­de­re către agen­ți­i­le de plăți și inspec­ție soci­a­lă jude­țe­ne, res­pec­tiv a muni­ci­pi­u­lui Bucu­rești.
  • Ter­me­nul de depu­ne­re a cere­rii este 10 a lunii curen­te pen­tru luna ante­ri­oa­ră.
  • Ter­me­nul de pla­tă este în cel mult 10 zile de la pri­mi­rea cere­rii.

Nu pot să nu îți atrag aten­ția atunci când iei deci­zia să soli­ciți aju­tor soci­al, fără să te gân­dești la fap­tul că banii vin din fon­duri euro­pe­ne, așa că vor urma con­troa­le. Cân­ta­reș­te bine dacă ești îndrep­tă­țit, pen­tru că riști să te cos­te mai mult decât îți ima­gi­nezi. 

Și încă ceva: Ți-ai coman­dat sem­nă­tu­ră elec­tro­ni­că pe nume­le tău? Dacă viru­sul a omorât dosa­rul cu șină, este momen­tul să folo­sești și tu o sem­nă­tu­ră elec­tro­ni­că în rela­ția cu insti­tu­ți­i­le sta­tu­lui. Ce zici? 

Foto cre­dit: Oku.

Dă sha­re dacă ți‑a fost de folos și îți mul­țu­mesc pen­tru asta!

Valen­ti­na Say­go, mar­tie 2020.

MN: Arti­co­le­le atât de uti­le, sem­na­te de exper­tul con­ta­bil Valen­ti­na Say­go, publi­ca­te în coti­dia­nul onli­ne Man­ga­lia News, pot fi citi­te AICI.


Man­ga­lia News, 01.04.2020.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply