AEC: Învățământul, în aer! Școala online accesibilă doar pentru o parte dintre elevi și neclară pentru cei cu acces la internet

0
270

Aso­ci­a­ția Ele­vi­lor din Con­stan­ța (AEC), Aso­ci­a­ția Ele­vi­lor din Bucu­rești și Ilfov (AEBI), Aso­ci­a­ția Ele­vi­lor din Mara­mu­reș (AEM) și Aso­ci­a­ția Vâl­cea­nă a Ele­vi­lor (AVE), trag un sem­nal de alar­mă pri­vind modul în care școa­la onli­ne func­țio­nea­ză, în con­tex­tul sus­pen­dă­rii cur­su­ri­lor defi­ni­tiv pen­tru acest an șco­lar.

Luni, 27 apri­lie a.c, Pre­șe­din­te­le Româ­ni­ei, Kla­us-Wer­ner Iohan­nis, a anun­țat că ele­vii nu se vor mai întoar­ce la școa­lă în anul șco­lar 2019–2020, iar ore­le vor con­ti­nua în medi­ul onli­ne până la data de 12 iunie, când s‑ar fi ter­mi­nat în mod nor­mal cur­su­ri­le. În ace­eași zi, minis­trul edu­ca­ți­ei și cer­ce­tă­rii, Moni­ca Cris­ti­na Ani­sie, men­țio­na urmă­toa­re­le:

 • se anu­lea­ză sus­ți­ne­rea teze­lor din semes­trul al II-lea;
 • com­pe­ten­țe­le digi­ta­le și cele pen­tru lim­ba moder­nă stu­di­ată se vor sus­ți­ne după exa­me­nul de Baca­la­u­re­at;
 • ele­vii din anii ter­mi­nali pot reve­ni la ore­le de curs înce­pând cu data de 2 iunie a.c., cu men­țiu­nea că într‑o sală de cla­să vor fi maxi­mum 10 elevi;
  mate­ria din aceas­tă peri­oa­dă va fi recu­pe­ra­tă în pri­mul semes­tru al anu­lui șco­lar 2020–2021;

Repre­zen­tan­ții ele­vi­lor con­si­de­ră că auto­ri­tă­ți­le tre­bu­ie să încea­pă de urgen­ță pro­ce­du­ra unei achi­zi­ții publi­ce, deo­a­re­ce arun­ca­rea res­pon­sa­bi­li­tă­ții către inspec­to­ra­te­le șco­la­re va izo­la în con­ti­nu­a­re ele­vii din medi­i­le rura­le sau pro­ve­niți din fami­lii cu posi­bi­li­tăți mate­ri­a­le redu­se de edu­ca­ție și va face impo­si­bi­lă res­pec­ta­rea drep­tu­lui la edu­ca­ție gra­tu­i­tă”, se ara­tă într-un comu­ni­cat al AEC.

Aso­ci­a­ți­i­le ele­vi­lor sunt de păre­re că învă­ța­rea tre­bu­ie să se rea­li­ze­ze uni­tar în toa­te insti­tu­ți­i­le de învă­țământ

De ase­me­nea, emi­te­rea unui ordin de minis­tru de către minis­trul edu­ca­ți­ei, pen­tru a regle­men­ta meto­de­le de folo­si­re a plat­for­me­lor de e‑learning este nece­sa­ră, întru­cât învă­ța­rea tre­bu­ie să se rea­li­ze­ze uni­tar în toa­te insti­tu­ți­i­le de învă­țământ. Mai mult de atât, rea­li­za­rea ghi­du­ri­lor meto­do­lo­gi­ce tre­bu­ie făcu­tă având în vede­re fap­tul că semes­trul I a avut mai puți­ne săp­tămâni, iar rit­mul de pre­da­re este deja unul alert.

Enu­me­răm între­bă­ri­le pe care prin­ci­pa­lii actori din edu­ca­ție le-au adre­sat, între­bări ce nece­si­tă cla­ri­fi­cări, ast­fel încât înche­ie­rea medi­i­lor și rezul­ta­te­le exa­me­ne­lor națio­na­le să nu fie afec­ta­te în mod nega­tiv:

 • Cum se va rea­li­za învă­ța­rea la dis­tan­ță pen­tru ele­vii fără acces la un dis­po­zi­tiv conec­tat la inter­net?
 • Ce se întâm­plă cu acor­da­rea bur­se­lor șco­la­re?
 • Unde nu exis­tă numă­rul nece­sar de note pen­tru înche­ie­rea medi­ei, cum se va rea­li­za acest lucru?
 • Cum se vor rezol­va situ­a­ți­i­le de cori­gen­ță?
 • Când și în ce con­di­ții se vor sus­ți­ne exa­me­ne­le de bilingv și cele prac­ti­ce de la fili­e­ra voca­țio­na­lă?
 • Care va fi dura­ta unei ore de curs, res­pec­tiv numă­rul maxim de ore pe care ele­vii îl vor petre­ce în fața dis­po­zi­ti­ve­lor?

Sun­tem total nemul­țu­miți de ati­tu­di­nea igno­ran­tă a guver­nan­ți­lor și le cerem să încea­pă în regim de urgen­ță pro­ce­du­ra unei achi­zi­ții publi­ce de table­te și abo­na­men­te la inter­net, pen­tru a face posi­bi­lă pune­rea în apli­ca­re a învă­țămân­tu­lui la dis­tan­ță pen­tru ele­vii din medi­i­le dez­a­van­ta­ja­te, ale căror fami­lii nu au posi­bi­li­tăți mate­ri­a­le pen­tru a cum­pă­ra un dis­po­zi­tiv conec­tat la inter­net. Tot­o­da­tă, în con­tex­tul unui nou val al pan­de­mi­ei din toam­na urmă­to­ru­lui an șco­lar, aces­te table­te vor putea fi folo­si­te în cazul sus­pen­dă­rii cur­su­ri­lor”, se mai ara­tă în comu­ni­cat.

Aso­ci­a­ți­i­le ele­vi­lor din Con­stan­ța, Bucu­rești și Ilfov, Mara­mu­reș și Vâl­cea, cer Minis­te­ru­lui Edu­ca­ți­ei și Cer­ce­tă­rii să cum­pe­re table­te și abo­na­men­te la inter­net pen­tru ele­vii care pro­vin din medii deva­fo­ri­za­te. De ase­me­nea, cer să fie emis un ordin de minis­tru care să pre­zin­te clar cum se va înche­ia acest an șco­lar!

Con­ti­nu­a­rea, pe radioconstanta.ro, 28.04.2020.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply