Academia Română respinge propunerea legislativă privind „Statutul de autonomie al Ţinutului Secuiesc“, acest demers care încalcă flagrant Constituţia României

0
257

Aca­de­mia Româ­nă, din tot­dea­u­na apă­ră­toa­re a drep­tu­ri­lor naţio­na­le şi a uni­tă­ţii teri­to­ri­u­lui româ­nesc, luând la cunoş­tinţă de pro­pu­ne­rea legi­sla­ti­vă pri­vind „Sta­tu­tul de auto­no­mie al Ţinu­tu­lui Secu­iesc“, res­pin­ge acest demers care încal­că fla­grant Con­sti­tu­ţia Româ­ni­ei.

Anun­țul tre­ce­rii prin apro­ba­re taci­tă, de către Came­ra Depu­ta­ți­lor, a pro­iec­tu­lui de lege depus de UDMR pri­vi­tor la auto­no­mia așa-numi­tu­lui Ținut Secu­iesc – enti­ta­te ine­xis­ten­tă în struc­tu­ri­le admi­nis­tra­tiv teri­to­ri­a­le ale Româ­ni­ei – cre­ea­ză o situ­a­ție fără pre­ce­dent în pro­ce­sul legi­sla­tiv din țara noas­tră. În urma evo­lu­ți­ei isto­ri­ce din Epo­ca Moder­nă, rea­li­tă­ți­le etno-demo­gra­fi­ce din zona afla­tă în aten­ție nu mai cores­pund cu struc­tu­ri­le medi­e­va­le, când a func­țio­nat o ase­me­nea regiu­ne. Româ­nia a asi­gu­rat prin lege un sta­tut al tutu­ror comu­ni­tă­ți­lor etni­ce de pe teri­to­ri­ul său, sta­tut deplin accep­tat și apro­bat de către Uniu­nea Euro­pea­nă, din care țara noas­tră face par­te.

Într-un stat de drept, demo­cra­tic, mem­bru al Uniu­nii Euro­pe­ne, res­pec­ta­rea prin­ci­pi­u­lui supre­ma­ți­ei Con­sti­tu­ți­ei și înca­dra­rea în ordi­nea con­sti­tu­țio­na­lă repre­zin­tă repe­rul și con­di­ția abso­lu­tă ale vala­bi­li­tă­ții ori­că­rei legi, obli­ga­ția fer­mă a fie­că­rui cetă­țean și nor­ma impe­ra­ti­vă de con­du­i­tă pen­tru ori­ce enti­ta­te publi­că sau pri­va­tă.

Din aceas­tă per­spec­ti­vă, ini­ți­e­rea și adop­ta­rea unui pro­iect de lege care să con­sa­cre con­cep­te juri­di­ce și să pro­mo­veze rea­li­tăți poli­ti­co-admi­nis­tra­ti­ve pre­cum „auto­no­mie teri­to­ri­a­lă”, „comu­ni­ta­te auto­no­mă”, „regiu­ne auto­no­mă”, „ordi­ne admi­nis­tra­ti­vă auto­no­mă”, „sta­tut de auto­no­mie” etc, con­tra­vin în mod fla­grant dis­po­zi­ți­i­lor art. 1 alin. (1) din Con­sti­tu­ția Româ­ni­ei pri­vind carac­te­rul uni­tar al sta­tu­lui român, pre­cum și dis­po­zi­ți­i­lor con­sti­tu­țio­na­le pri­vind orga­ni­za­rea admi­nis­tra­tiv-teri­to­ri­a­lă și admi­nis­tra­ția publi­că.

De la aces­te dis­po­zi­ții impe­ra­ti­ve nu se poa­te dero­ga sub nici o for­mă și în nicio măsu­ră, cu atât mai mult cu cât, potri­vit art. 152 alin. (1) din Con­sti­tu­ție, carac­te­rul uni­tar și indi­vi­zi­bil al sta­tu­lui român nu poa­te for­ma obiec­tul revi­zu­i­rii legii fun­damen­ta­le. Toa­te demer­su­ri­le de acest gen tre­bu­ie între­prin­se cu res­pec­ta­rea exi­gen­țe­lor sta­tu­lui de drept, con­sta­ta­rea con­sti­tu­țio­na­li­tă­ții, sta­bi­li­te clar, pre­cis și impe­ra­tiv de legea noas­tră fun­damen­ta­lă.

În con­se­cin­ță, Aca­de­mia Româ­nă dez­a­pro­bă apli­ca­rea pro­ce­du­rii de apro­ba­re taci­tă – în cazul în spe­ță – de către Came­ra Depu­ta­ți­lor și cere deci­den­ți­lor res­pec­ta­rea Con­sti­tu­ți­ei Româ­ni­ei în lite­ra și în spi­ri­tul ei.

BIROUL PREZIDIULUI ACADEMIEI ROMÂNE,

Mier­curi, 29 apri­lie 2020.


Man­ga­lia News, 29.04.2020.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply