Virgil Popescu, Ministrul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri: În cel mai scurt timp vom adopta setul de măsuri pentru sprijinirea companiilor afectate de criza Coronavirus! Fac apel la calm și la analizarea, la rece, a soluțiilor. Economia trebuie să meargă înainte

0
238

Minis­trul Eco­no­mi­ei, Ener­gi­ei și Mediu­lui de Afa­ceri a trans­mis un mesaj de încre­de­re și de res­pon­sa­bi­li­ta­te în con­tex­tul decre­tă­rii stă­rii de urgen­ță, anun­țând fap­tul că Exe­cu­ti­vul va pre­găti un set de măsuri eco­no­mi­ce pen­tru a spri­jini soci­e­tă­ți­le eco­no­mi­ce afec­ta­te de cri­za gene­ra­tă de Noul Coro­na­vi­rus, sub­li­ni­ind fap­tul că eco­no­mia tre­bu­ie să mear­gă înainte.

Nu lăsăm pe nimeni în urmă. În urma nume­roa­se­lor solu­ții care ne-au fost trans­mi­se pre­gă­tim un set de măsuri eco­no­mi­ce pen­tru a veni în spri­ji­nul com­pa­ni­i­lor afec­ta­te de cri­za coro­na­vi­ru­su­lui. În cel mai scurt timp se va orga­ni­za o ședin­ță de Guvern în care vom adop­ta setul de măsuri care va veni în spri­ji­nul com­pa­ni­i­lor afec­ta­te de cri­za coro­na­vi­ru­su­lui, pen­tru a sus­ți­ne dome­ni­ul eco­no­mi­ei, dar în mod spe­cial de a‑i pro­te­ja pe cetă­țeni, antre­pre­nori și pe fie­ca­re din­tre români. Sun­tem pe deplin con­ști­enți că tre­cem printr‑o peri­oa­dă de cri­ză care lasă loc inter­pre­tă­ri­lor și incer­ti­tu­di­ni­lor, dar vreau să sub­li­ni­ez fap­tul că vom ges­tio­na aceas­tă cri­ză. Însă fac un apel la calm și la ana­li­za­rea, la rece, a solu­ți­i­lor. Eco­no­mia tre­bu­ie să mear­gă mai depar­te, con­trac­te­le să rămâ­nă în vigoa­re, indus­tria să pro­du­că, iar toa­te aces­tea să se facă în con­di­ții de sigu­ran­ță, cu apli­ca­rea rigu­roa­să a măsu­ri­lor de pre­ven­ție”, a afir­mat Vir­gil Popescu.

Minis­trul Eco­no­mi­ei, Ener­gi­ei și Mediu­lui de Afa­ceri i‑a rugat pe toți cei care admi­nis­trea­ză com­pa­nii și soci­e­tăți comer­ci­a­le să fie rațio­nali în lua­rea deci­zi­i­lor, pen­tru a putea oferi sta­tu­lui posi­bi­li­ta­tea să‑i ajute. 

Am rugă­min­tea ca toți cei care con­duc com­pa­nii sau fir­me, să fie res­pon­sa­bili, atunci când iau deci­zii în aces­te zile, pen­tru a ne putea oferi posi­bi­li­ta­tea să îi putem aju­ta. Să ana­li­ze­ze cu aten­ție în ce situ­a­ții vor ape­la la con­cep­tul de for­ță majo­ră, la deci­zi­i­le de a con­ce­dia anga­ja­ții, pen­tru că, în mod con­trar, nu vom putea să punem în apli­ca­re solu­ți­i­le pe care le vom găsi. Fac apel la calm, la func­țio­na­rea pe cât posi­bil a acti­vi­tă­ți­lor impor­tan­te, cu res­pec­ta­rea indi­ca­ți­i­lor auto­ri­tă­ți­lor și acor­da­rea unei aten­ții spo­ri­te la igie­na spa­ți­i­lor de lucru și a sigu­ran­ței anga­ja­ți­lor”, a mai decla­rat Vir­gil Popescu.

Minis­trul Eco­no­mi­ei, Ener­gi­ei și Mediu­lui de Afa­ceri face par­te din GLIECOROM, gru­pul de lucru care își des­fă­șoa­ră acti­vi­ta­tea sub coor­do­na­rea Can­ce­la­ri­ei Prim — Minis­tru­lui și Admi­nis­tra­ți­ei Pre­zi­den­ți­a­le, prin Depar­ta­men­tul Poli­tici Eco­no­mi­ce și Soci­a­le, unde s‑au con­sti­tu­it mai mul­te gru­puri de lucru, pen­tru a veni cu cele mai bune solu­ții, în aces­te vre­muri de criză.


Man­ga­lia News, 16 mar­tie 2020.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply