Virgil Popescu, Ministrul Ecomiei, Energiei și Mediului de Afaceri: Sistemul Energetic Național funcționează bine! Le mulțumesc tuturor celor care fac posibil să avem curent și căldură în case!

0
316

Vir­gil Popes­cu, Minis­trul Eco­mi­ei, Ener­gi­ei și Mediu­lui de Afa­ceri: Sis­te­mul Ener­ge­tic Națio­nal func­țio­nea­ză bine! Le mul­țu­mesc tutu­ror celor care fac posi­bil să avem curent și căl­du­ră în case!

Vir­gil Popes­cu, Minis­trul Eco­no­mi­ei, Ener­gi­ei și Mediu­lui de Afa­ceri, a anun­țat că Sis­te­mul Ener­ge­tic Națio­nal func­țio­nea­ză la para­me­tri optimi, nefi­ind pro­ble­me de apro­vi­zio­na­re în acest moment.

”În aces­te momen­te nu exis­tă pro­ble­me, iar Sis­te­mul Ener­ge­tic Națio­nal func­țio­nea­ză la para­me­tri optimi. În fie­ca­re com­pa­nie s‑au luat măsu­ri­le nece­sa­re pen­tru a‑i pro­te­ja pe anga­jați, care fac o mun­că esen­ți­a­lă în aceas­tă peri­oa­dă de cri­ză, pen­tru fie­ca­re din­tre noi”, a decla­rat Vir­gil Popes­cu.

Tot­o­da­tă, minis­trul Eco­no­mi­ei, Ener­gi­ei și Mediu­lui de Afa­ceri le trans­mi­te un mesaj de mul­țu­mi­re tutu­ror celor care fac ca Sis­te­mul Ener­ge­tic Națio­nal să func­țio­ne­ze fără sin­co­pe în aceas­tă peri­oa­dă de cri­ză.

”Este o cate­go­rie de pro­fe­si­o­niști care efec­tu­ea­ză o mun­că vita­lă în aceas­tă peri­oa­dă. Sunt ce care lucrea­ză pen­tru buna func­țio­na­re a Sis­te­mu­lui Ener­ge­tic Națio­nal. Ei sunt cei care ne per­mit că avem căl­du­ră în case, ener­gie elec­tri­că și gaze, care acum sunt esen­ți­a­le pen­tru spi­ta­le, dar și pen­tru fie­ca­re român în par­te. Indi­fe­rent dacă vor­bim des­pre sec­to­rul de pro­duc­ție, trans­port sau dis­tri­bu­ție, avem de‑a face cu oameni cu un pro­fund sen­ti­ment al dato­ri­ei și al res­pon­sa­bi­li­tă­ții față de comu­ni­ta­te.

Mun­ca lor este vita­lă în aces­te momen­te și vreau să mul­țu­mesc fie­că­ru­ia în par­te, pen­tru devo­ta­men­tul pe care‑l dove­desc. Sunt o mul­ți­me de eroi tăcuți, în aceas­tă peri­oa­dă, care se află în pri­ma linie, care fac ca țara, soci­e­ta­tea și eco­no­mia să func­țio­ne­ze cât de cât nor­mal, iar noi le dato­răm măcar un gând de recu­noș­tin­ță”, a decla­rat Vir­gil Popes­cu, Minis­trul Eco­no­mi­ei, Ener­gi­ei și Mediu­lui de Afa­ceri.


Man­ga­lia News, 23.03.2020.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply