Virgil Popescu: Astăzi, a început producția primelor măști în România! VIDEO

0
205

Vir­gil Popes­cu: ”Astăzi (luni, 30 mar­tie, n.r), a înce­put pro­duc­ția pri­me­lor măști în Româ­nia! Cu toa­te ”motoa­re­le” tura­te mer­gem îna­in­te. S‑a înce­put insta­la­rea uti­la­je­lor și tes­tul de pro­duc­ție. În scurt timp vor pro­du­ce 150.000 de măști pe zi — pes­te 4 mili­oa­ne de măști lunar. Din data de 15 apri­lie, se va ajun­ge la 500.000 de bucăți pe zi, res­pec­tiv 15.000.000 de măști lunar.

Le mul­țu­mesc celor de la Tech­tex, mem­bră a gru­pu­lui Tapa­ro, care pro­duc mate­ri­a­lul exte­ri­or al măș­ti­lor, pri­me­le două stra­turi, dar de acum și pro­du­sul finit. Vom aju­ta com­pa­nia româ­neas­că să inves­teas­că în con­ti­nu­a­re, pen­tru a pro­du­ce și ulti­mul strat pen­tru măști tot în țara noas­tră. Pen­tru că în aces­te zile de cri­ză glo­ba­lă avem nevo­ie de pro­pri­i­le resur­se pen­tru a‑i pro­te­ja pe români, pe cei din pri­ma linie. Împre­u­nă, facem Româ­nia bine”.


Man­ga­lia News, 30.03.2020.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele