Teleșcoala pentru elevii care stau acasă, începe Luni, 16 martie. Cursurile vor putea fi urmărite la TVR 2, pe canalul de Youtube al TVR și pe site-ul www.tvr.ro

0
333

În acord cu misiu­nea sa publi­că, TVR se impli­că în pre­gă­ti­rea ele­vi­lor pen­tru Capa­ci­ta­te şi Baca­la­u­re­at şi va difu­za pro­gra­me edu­ca­ti­ve pen­tru elevi. Cur­su­ri­le vor putea fi urmă­ri­te atât la TVR 2, cât şi onli­ne pe cana­lul de You­tu­be al TVR şi pe site-ul www.tvr.ro.

După aproa­pe patru dece­nii, emi­siu­nea „Teleş­coa­la” se întoar­ce la TVR 2, într‑o for­mă moder­nă, adap­ta­tă noi­lor gene­ra­ţii de elevi şi cu meto­de opti­me de pre­da­re.

În con­tex­tul în care insti­tu­ţi­i­le de învă­ţământ din Româ­nia au fost închi­se în urma cri­zei declanşa­te de epi­de­mia de COVID-19, Tele­vi­ziu­nea Româ­nă res­pec­tă misiu­nea sa publi­că şi ofe­ră ele­vi­lor afla­ţi în pra­gul susţi­ne­rii exa­me­ne­lor de Capa­ci­ta­te şi Baca­la­u­re­at posi­bi­li­ta­tea de a păs­tra con­tac­tul cu mate­ri­i­le de învă­ţământ la care vor susţi­ne exa­men prin inter­me­di­ul unei emi­siuni de tele­vi­ziu­ne pre­zen­ta­tă sub for­ma unor lec­ții, de luni până vineri, la TVR 2: „Teleş­coa­la”.

Nu este pri­ma impli­ca­re a TVR în pre­gă­ti­rea ele­vi­lor care urmea­ză să susţi­nă exa­me­ne şco­la­re. Tele­vi­ziu­nea Româ­nă a mai difu­zat emi­siu­ni­le „Cu 2 treci bacul”, lecţii de lim­bă şi lite­ra­tu­ră româ­nă, la TVR 2 şi seria ecra­ni­ză­ri­lor ope­re­lor care intră în lis­ta pen­tru exa­me­nul de baca­la­u­re­at la lim­ba și lite­ra­tu­ra româ­nă, difu­za­tă de TVR 1.

Emi­siu­nea debu­tea­ză Luni, 16 mar­tie, iar lecţi­i­le se vor ţine până în luna iunie, în pre­a­j­ma susţi­ne­rii exa­me­ne­lor şco­la­re.

De luni până vineri, „Teleş­coa­la” poa­te fi urmă­ri­tă pe urmă­toa­re­le tron­soa­ne ora­re: 9:00–10:00, ore de româ­nă şi mate­ma­ti­că, cla­sa a VIII‑a.

Pen­tru cla­sa a XII‑a, este rezer­vat inter­va­lul orar 15:00–16:00, după urmă­to­rul pro­gram: două lecţii săp­tămâ­na­le de româ­nă şi mate­ma­ti­că şi câte o lecţie pe săp­tămâ­nă de bio­lo­gie, chi­mie, fizi­că, isto­rie şi geo­gra­fie.

Ast­fel, la TVR 2, ele­vii dor­nici să acu­mu­le­ze noi cunoş­tinţe, sau să le apro­fun­de­ze pe cele exis­ten­te, vor găsi o alter­na­ti­vă la ore­le ţinu­te în cla­să.

Teleş­coa­la” este o emi­siu­ne pro­du­să inte­gral de Tele­vi­ziu­nea Româ­nă, în cola­bo­ra­re cu Minis­te­rul Edu­ca­ți­ei și Cer­ce­tă­rii, care fur­ni­zea­ză tema­ti­ca, ordi­nea lecţi­i­lor şi pro­fe­so­rii care vor susţi­ne cur­su­ri­le. Cur­su­ri­le se vor găsi atât pe cana­lul You­tu­be al TVR, cât şi pe site-ul www.tvr.ro.

Ore­le se vor ţine în stu­di­o­ul vir­tu­al al TVR (Stu­di­o­ul 4) de către pro­fe­sori expe­ri­men­ta­ţi în pre­da­rea cur­su­ri­lor onli­ne: doi pro­fe­sori pen­tru mate­ria de cla­sa a VIII‑a şi opt pro­fe­sori pen­tru mate­ri­i­le de cla­sa a XII‑a. Pre­da­rea se va face după manu­a­le­le apro­ba­te de Minis­te­rul Edu­ca­ți­ei și Cer­ce­tă­rii, iar pe ecra­nul vir­tu­al ele­vii-teles­pec­ta­tori vor avea o bună vizi­bi­li­ta­te la tot ceea ce lucrea­ză pro­fe­so­rul pe un lap­top.

Teleş­coa­la”, o poves­te de 40 de ani

Emi­siu­ne de tra­di­ţie, „Teleş­coa­la” a debu­tat în gri­la TVR 2 la înce­pu­tul ani­lor ’70 şi, timp de un dece­niu, a fost urmă­ri­tă de gene­ra­ţii de elevi. Gene­ri­cul scris cu lite­re albe pe un fond negru, dar şi pro­gra­me­le gen “Curs de lim­ba…”, care aveau inte­gra­te în cuprin­sul lor şi fil­me scur­te, pen­tru o mai uşoa­ră însu­şi­re a cuvin­te­lor, au rămas în amin­ti­rea teles­pec­ta­to­ri­lor maturi. Din pro­gram nu lip­seau nici edi­ţi­i­le dedi­ca­te şti­inţe­lor exac­te, unde se făceau demon­stra­ţii la retro­pro­iec­tor. Emi­siu­nea „Teleş­coa­la” a fost difu­za­tă până în anii ’80, când pro­gra­mul tv a fost scur­tat.


Man­ga­lia News, 14.03.2020.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply