Străzile și trotuarele Mangaliei se spală cu soluții dezinfectante [VIDEO]

0
389

Radu Cris­ti­an: ”Stră­zi­le Man­ga­li­ei se spa­lă cu solu­ții dez­in­fec­tan­te pe bază de clor. Împre­u­nă cu res­pon­sa­bi­lii soci­e­tă­ții de salu­bri­za­re, am sta­bi­lit ca stră­zi­le să se spe­le la pri­me­le ore ale dimi­ne­ții, iar tro­tu­a­re­le sea­ra, după ore­le 21:00. Am decis acest pro­gram deca­lat, pen­tru a evi­ta inha­la­rea vapo­ri­lor de clor de către cetă­țeni. Tot­o­da­tă, con­ti­nu­ăm igie­ni­za­rea spa­ți­i­lor publi­ce.

Fac apel la toți cetă­țe­nii Man­ga­li­ei să res­pec­tăm cu toții regu­li­le stric­te de igie­nă și măsu­ri­le impu­se de sta­rea de urgen­ță la nivel națio­nal! Numai cu res­pon­sa­bi­li­ta­te și simț civic vom putea depăși aceas­tă peri­oa­dă cri­ti­că!

Vă voi ține per­ma­nent la curent cu toa­te acțiu­ni­le Pri­mă­ri­ei, pe aceas­tă temă! Vă mul­țu­mesc pen­tru înțe­le­ge­re!”


Man­ga­lia News, Luni, 16.03.2020.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply