Spirt și mănuși CONFISCATE de la două firme din Mangalia

1
620

La data de 25 mar­tie a.c., poli­țiști din cadrul Ser­vi­ci­u­lui de Inves­ti­ga­re a Cri­mi­na­li­tă­ții Eco­no­mi­ce al I.P.J. Con­stan­ța au des­fă­șu­rat acti­vi­tăți pe linia pre­ve­ni­rii şi com­ba­te­rii ile­ga­li­tă­ţi­lor eco­no­mi­ce spe­ci­fi­ce stă­rii de urgen­ță  actu­a­le.

În acest con­text, poli­țiș­tii au apli­cat două sanc­țiuni con­tra­ven­țio­na­le la Legea nr. 12/1990 pri­vind pro­te­ja­rea popu­la­ţi­ei împo­tri­va unor acti­vi­tă­ţi de pro­du­cţie, come­rţ sau pres­tări de ser­vi­cii ili­ci­te.

Ast­fel, două soci­e­tăți comer­ci­a­le de pe raza muni­ci­pi­u­lui Man­ga­lia au fost sanc­țio­na­te cu amen­dă în valoa­re de 3.000 lei și con­fis­ca­rea a 18 sti­cle de aco­ol sani­tar, res­pec­tiv amen­dă în valoa­re de 2.000 lei și con­fis­ca­rea a 800 de mănuși de uni­că folo­sin­ță.


Man­ga­lia News, 28.03.2020. (sur­sa: IPJ Con­stan­ța).


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

1 COMENTARIU

Leave a Reply