Serviciul de Noapte, cu Alexandru Rusu. Despre interferențele culturale româno-britanice, cu Consulul onorific la Winchester, Călin Humă și profesorul Ioan Iacob, inițiatorul Proiectului Transatlantic Eminescu Poe [AUDIO]

0
476

Ser­vi­ci­ul de Noap­te, cu Ale­xan­dru Rusu. (Radio Româ­nia Actu­a­li­tăți). Des­pre inter­fe­ren­țe­le cul­tu­ra­le româ­no-bri­ta­ni­ce, cu Con­su­lul ono­ri­fic la Win­ches­ter, Călin Humă și pro­fe­so­rul Ioan Iacob, ini­ția­to­rul Pro­iec­tu­lui Tran­sa­tlan­tic Emi­ne­scu Poe.

S‑a vor­bit des­pre inter­fe­ren­țe­le cul­tu­ra­le româ­no-bri­ta­ni­ce, cu con­su­lul ono­ri­fic la Win­ches­ter, Călin Humă (prin­tre alte­le și com­po­zi­tor difu­zat de BBC) și pro­fe­so­rul Ioan Iacob, ini­ția­to­rul Pro­iec­tu­lui Tran­sa­tlan­tic Emi­ne­scu Poe.

Calin Humă: M‑am apro­pi­at de Pro­iec­tul Tran­sa­tlan­tic Emi­ne­scu Poe, dato­ri­tă gene­ro­zi­tă­ții sale. Rolul meu în Marea Bri­ta­nie, din­co­lo de cel de a pro­mo­va rela­ți­i­le bila­te­ra­le eco­no­mi­ce, este ace­la de a pro­mo­va Româ­nia din punct de vede­re cul­tu­ral. Cul­tu­ra este cea care lea­gă cel mai bine două enti­tăți, două țări, două popoa­re. Dato­ri­tă fap­tu­lui ca Edgar Allan Poe s‑a inspi­rat din cul­tu­ra bri­ta­ni­că, pre­cum Mihai Emi­ne­scu din cea ger­ma­nă, am for­mu­lat o viziu­ne ca acest pro­iect să popo­seas­că și în Marea Bri­ta­nie. Vreau ca acest pro­iect națio­nal să fie recu­nos­cut ca unul internațional.

Ioan Iacob: Pro­iec­tul Tran­sa­tlan­tic Emi­ne­scu Poe are trei sec­țiuni: pri­ma, un schimb de expe­rien­ță în dome­ni­i­le artă, cul­tu­ră; a doua, un schimb tran­sa­tlan­tic în dome­ni­ul media; a tre­ia, dedi­ca­tă unor eve­ni­men­te cari­ta­bi­le. În timp, dorim să înfi­in­țăm Cen­tre de Cer­ce­ta­re și Exce­len­ță, care se vor numi, în Româ­nia — Emi­ne­scu, în Fran­ța — Bau­de­lai­re, în Ger­ma­nia — Nova­lis, în Marea Bri­ta­nie — Byron, iar în Sta­te­le Uni­te, evi­dent, Edgar Allan Poe.

Dacă doriți să (re)ascultați emi­siu­nea din data de 14 febru­a­rie 2020, o puteți face la lin­ku­ri­le de mai jos:

Pri­ma orăhttp://media.3netmedia.ro/media/RRAOnline/audio/140545.mp3

A doua oră: http://media.3netmedia.ro/media/RRAOnline/audio/140546.mp3

Audi­ție plăcută!


Man­ga­lia News, 01.03.2020.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply