Școala online și fluturele din sulul de hârtie igienică

0
484

Am râs cu lacri­mi. Pri­e­te­nul nos­tru Ionuț vede din alt unghi cum stau lucru­ri­le cu școa­la româ­neas­că onli­ne, unghi care con­tra­zi­ce total modul în care le văd eu și pe care vi l‑am lăsat mai jos. 

De când a înce­put trea­ba asta cu școa­la onli­ne, eu sunt un pachet de nervi. Pen­tru că este o ches­tie bună, dar făcu­tă cu curul, în stil româ­nesc.

În pri­mul rând vreau să zic că am tot res­pec­tul și admi­ra­ția pen­tru cadre­le didac­ti­ce care se chi­nu­ie (fix ăsta e cuvân­tul) să facă ceva ce învă­tămân­tul româ­nesc n‑a mai văzut până acum. Să treci de la tone de macu­la­tu­ră mâzgă­li­tă cu sti­lo­ul sau pixul, de la tablă, cretă/marker și bure­te, de la “Stai în ban­că, mâi­ni­le la spa­te, să nu se audă mus­ca!” la trea­ba asta cu onli­ne-ul mi se pare ceva fan­tas­tic. E un salt uri­aș pen­tru învă­țămân­tul nos­tru de secol 19. Prac­tic, într‑o săp­tămâ­nă, pro­fe­sori, părinți și copii au tre­cut de la cal și căru­ță la mași­nă zbu­ră­toa­re. E un pro­gres la care nici dra­cu’ n‑ar fi visat! Mul­țu­mim lu’ nenea Covi­du’!

Acu’ să mă întorc la ner­vii mei. Nu știu cum o fi la alte școli, dar ăștia pri­va­ții ai lu’ fi-miu s‑au dat pes­te cap să facă ceva super miș­to. Folo­sesc o plat­for­mă onli­ne struc­tu­ra­tă super tare, încar­că mate­ri­a­le, se fil­mea­ză vor­bind, au video con­fe­rin­țe cu ele­vii, ce să mai, nebu­nia lu’ Țalam! Doar că…

Noi am avut noroc că soția lucrea­ză pe două lap­top-uri în ace­lași timp (nu între­bați!) și le‑a adus pe amân­do­uă aca­să când a înce­put nebu­nia. Pen­tru că alt­fel piti­cul și-ar fi bătut capul la anti­chi­ta­tea mea de PC care se blo­chea­ză și când des­chizi un Soli­tai­re. Ce-or fi făcând ăia care nu au ase­me­nea noroc? Apa­rent min­ți­le lumi­na­te din Minis­ter nu s‑au gân­dit la asta. Adi­că, cre­tă și bure­te la cla­să, WC în fun­dul cur­ții, dar obli­ga­to­riu toți copi­ii au lap­top-uri per­for­man­te. O pwlă! Bun, lap­top rezol­vat. Nu e chiar cel mai per­for­mant, dar mer­ge.

Și acum înce­pe dis­trac­ția. Învă­ță­toa­rea și res­tul pro­fe­so­ri­lor încar­că în plat­for­ma sufle­tu­lui tot felul de fiși­e­re audio, video, text, link-uri diver­se, poze etc. Toa­te for­ma­te­le posi­bi­le!!! Fiind­că e nor­mal, oame­nii sunt dife­riți și folo­sesc ches­tii dife­ri­te. Așa că toa­tă ziua stau să-mi bat capul cu ce să des­chid fiși­e­rul X, cu ce să modi­fic fiși­e­rul Y, con­ver­teș­te, impor­tă, expor­tă. Unii vor ca ele­vii să scrie teme­le pe caie­te, apoi făcu­tă poză și încăr­ca­tă pe plat­for­mă. Alții vor ca ele­vii să rezol­ve onli­ne teme­le, direct în Word, Excel etc. Alții vor ca ele­vii să se fil­meze în timp ce fac ches­tii și să încar­ce aco­lo fil­mu­le­țe­le cu ei făcând ches­tii.

Le sunt tri­mi­se fișe care ar tre­bui prin­ta­te, com­ple­ta­te, foto­gra­fi­a­te și tri­mi­se îna­poi spre veri­fi­ca­re. Doar că, ghi­ci ce? N‑am impri­man­tă aca­să, în pm ! Și nu mă duc la coa­dă la cen­trul Kodak de la par­ter pe pan­de­mie ca să prin­tez neno­ro­ci­te­le de fișe. Așa că le modi­fi­că copi­lul în Paint sau le face de mână.

Une­le se pot com­ple­ta în Word, dar, sur­pri­ză!, sunt ver­siuni dife­ri­te, se fwte așe­za­rea în pagi­nă, copi­lul nu înțe­le­ge nimic, ta-su înju­ră de toți sfin­ții, încer­când să repa­re ceva. Bonus: pe lap­to­pul soți­ei tot Offi­ce-ul e în maghia­ră. Fiind­că d‑aia, nu între­bați! Lucru bene­fic pen­tru ăla mic al meu, care mai înva­ță ast­fel o lim­bă stră­i­nă, dar nociv pen­tru ulce­rul meu.

O altă pro­ble­mă e cea a manu­fac­tu­ra­tu­lui. Nu știu exact cine gân­deș­te pro­gra­ma, pro­ba­bil niș­te cre­tini deo­se­biți, dar, pen­tru o țară care și‑a băgat pwla în aproa­pe tot ce înseam­nă pro­duc­ție și școli pro­fe­sio­na­le, copi­ii au deo­se­bit de mul­te ches­tii de con­stru­it, montat, lipit, pro­iec­te diver­se, de par­că toți se pre­gă­tesc pen­tru un vii­tor lumi­nos în cadrul unor coo­pe­ra­ti­ve meș­te­șu­gă­rești! Are de făcut o mache­tă cu un ani­mal în medi­ul lui și un flu­tu­re deco­ra­țiu­ne, doar pen­tru săp­tămâ­na asta! De unde să‑i scot eu mate­ri­a­le pen­tru așa ceva? Ăștia au impre­sia că la mine aca­să e coli­ba vră­ji­to­ru­lui și că găsesc mate­ri­a­le diver­se și ciu­da­te pen­tru a con­strui mache­te și deco­ra­țiuni? Ce abi­li­tăți dezvol­tă porcă­ri­i­le de acest gen? Cău­ta­tul prin gunoa­ie?

Tati, pen­tru flu­tu­re am nevo­ie de un glit­ter!” “Ce pm, e ăla?” (bine, nu vor­besc așa în casă, doar gân­desc așa) ” Este o/un… ceva [mi‑a expli­cat el ce e, dar mi se rupe, am uitat]. Să te duci la libră­rie să-mi iei ca să pot face pro­iec­tul.” “La libră­rie, pe Covid? Când eu nu știu cum să fac să nu mai ies deloc din casă? Să-și bage tova­ră­șa învă­ță­toa­re glit­te­rul fix în cwr! (nu, nu i‑am zis ulti­ma par­te copi­lu­lui, dar am gândit‑o).” Și așa mai depar­te. Recon­di­țio­nez, refo­lo­sesc, caut, inven­tez tot felul de ches­tii, ca să-și facă copi­lul pro­iec­te­le. După 15 ani de mun­că în deco­ra­țiuni și pro­duc­ție publi­ci­ta­ră, ați cre­de că-mi pla­ce trea­ba asta, nu? Ei, bine, NU! Mi se pare inu­ti­lă și idi­oa­tă. La școa­lă făceau d‑astea în echi­pe, ca să dezvol­te apti­tu­dini nu știu de care. Aca­să ce dezvol­tă și la ce aju­tă? Nu am chef să lucrez în echi­pă cu fi-miu ca să fac “gori­la în medi­ul ei natu­ral” sau “flu­tu­raș – deco­ra­țiu­ne de pri­mă­va­ră”!

Trea­ba cu fil­mu­le­țe­le este, de ase­me­nea, deo­se­bi­tă. Copi­lul se fil­mea­ză făcând ches­tii. Bun! Doar că pe plat­for­ma sufle­tu­lui nu se pot încăr­ca fil­mu­le­țe mai mari de 10 MB. Ce anti­chi­ta­te de tele­fon ar tre­bui să am ca să scoa­tă ase­me­nea fil­mu­le­te? Ipho­ne-ul soți­ei iese din dis­cu­ție, cu ăla se fil­mea­ză la Hol­lywood pro­ba­bil ultra­su­pe­er­me­ga hd, iar râș­ni­ța mea face niș­te ozn-uri chiar și cu setă­ri­le la minim. Așa că ne-am apu­cat de edi­tat și fil­me, fiind­că de ce nu? Și ce miș­to e când nu iese edi­ta­rea și tre­bu­ie refă­cu­tă fil­ma­rea cu un copil de 8 ani care nu mai are chef!

Ar mai fi vide­o­con­fe­rin­țe­le care sunt circ și pana­ra­mă, fiind­că copi­ii nu sunt obiș­nu­iți cu așa ceva și par­că e o dis­cu­ție între mătușa de la țară și văru din Ita­lea. “Bă, ce faceți?” “Bă, mă, hăhă!” “Ce moa­că are ăla!” “De ce se vede ver­de la tine?” “Cută­ri­că n‑a intrat că n‑are came­ră, hăhă!” “Să vă arăt ce am pe pere­te?” “Ăsta e fra­te­le meu, nu‑l băgați în sea­mă. Plea­că de aici că am vide­o­col!” Nu știu ce aud ei din ce le zic pro­fe­so­rii (că păs­trăm dis­cre­ția și îl lăsăm sin­gur în came­ră, iar noi ascul­tăm la ușă 🤣), dar e clar că toți sunt la curent cu ce are fie­ca­re în came­ră, de la mobi­li­er la ștu­ca­tu­ra de pe pereți.

Ore­le de edu­ca­ție fizi­că sunt cri­mă și pedeap­să. Pro­fu’ le tri­mi­te fil­mu­le­țe sau lin­kuri cu exer­ci­ții. Le-am făcut toți. Nevas­tă-mea a făcut febră mus­cu­la­ră, iar veci­na de dede­subt a intrat la bala­muc pre­cis. Încă nu ne-am apu­cat de tema la muzi­că, dar să vezi când mi-oi scoa­te chi­ta­ra de la nafta­li­nă..!

Evi­dent că toa­te teme­le sunt per­fec­te, fiind­că nu poți lăsa copi­lul să le facă cum îi tre­ce lui prin cap, nu? Adi­că, ce nai­ba, am și eu mân­dria mea! Tre­cem pes­te fap­tul că ei au un mod de a face lec­ții și teme care se bate cap în cap cu ce făceam noi acu’ treij’ de ani. Și încep în sfâr­șit să înțe­leg pri­vi­rea aia a lui, pri­vi­re pe care și eu i‑o arun­cam lu’ tai­că-miu când încer­ca să-mi expli­ce mate­rie de anii ’90 cu meto­dă de anii ’60. N‑ai cum, fra­te!

În con­clu­zie, un sis­tem imple­men­tat prost și în gra­bă, cu pro­gra­ma nea­dap­ta­tă pen­tru așa ceva, fiind­că noi până acum nu am făcut așa ceva, care dă mari bătăi de cap cadre­lor didac­ti­ce, deru­tea­ză copi­ii și înne­bu­neș­te părin­ții. Măcar aproa­pe toți copi­ii vor ști să lucre­ze pe PC la nivel de minim secre­ta­ră din Vide­le, fos­tă pre­mi­er, după ce se ter­mi­nă (dacă se ter­mi­nă) trea­ba asta. E totuși o ches­tie! 😜

Citiți nea­pă­rat con­ti­nu­a­rea, pe mihaivasilescublog.ro


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply