România SUSPENDĂ TOATE ZBORURILE din și către Italia, din cauza epidemiei de coronavirus [VIDEO]

0
376

Minis­trul inte­ri­mar de Inter­ne, Mar­cel Vela, minis­trul inte­ri­mar al Sănă­tă­ții, Vic­tor Cos­ta­che și minis­trul Trans­por­tu­ri­lor, Lucian Bode, au anun­țat sus­pen­da­rea zbo­ru­ri­lor din și spre Italia.

Ofi­ci­a­lii au anun­țat opri­rea zbo­ru­ri­lor din și către Ita­lia, pe toa­te aero­por­tu­ri­le din țară, înce­pând din 9 mar­tie și până în 23 martie.

Măsu­ra este vala­bi­lă pen­tru toa­te aero­por­tu­ri­le din România.

Cei care vin indi­rect, prin inter­me­di­ul unor zbo­ruri cu esca­lă, vor intra în carantină.

Cetă­țe­nii români care sosesc din Chi­na, Ita­lia, Core­ea de Sud, prin punc­te­le de fron­ti­e­ră teres­tre, vor intra în caran­ti­nă pe raza jude­țu­lui de gra­ni­ță sau în izo­la­re la domi­ci­liu, a anun­țat Mar­cel Vela. 

În aces­te jude­țe exis­tă locuri pen­tru caran­ti­nă și se dis­cu­tă acum supli­men­ta­rea locu­ri­lor, a spus Raed Ara­fat, șeful DSU. El a dat exem­plul pasa­ge­ri­lor unui auto­car care au fost pla­sați în caran­ti­nă în Ora­dea, după ce unul din­tre pasa­geri a făcut febră. Aces­ta este tes­tat în pre­zent pen­tru coronavirus. 

Ope­ra­to­rii aerieni au obli­ga­ția de a nu per­mi­te îmbar­ca­rea cetă­țe­ni­lor care vin din Ita­lia, Chi­na, Iran, Core­ea de Sud, către Româ­nia cu esca­lă, a pre­ci­zat ministrul. 

Per­soa­ne­le care intră în țară pe la punc­te­le de fron­ti­e­ră și nu decla­ră corect țara din care vin vor fi acu­zați de fals în declarații.

Vor fi veri­fi­cări ample și până la urmă ade­vă­rul se află. Vom avea veri­fi­cări în cas­ca­dă, prin poli­ție, dacă cetă­țea­nul res­pec­tiv a res­pec­tat ade­vă­rul când a com­ple­tat decla­ra­ția. Când pui în peri­col sănă­ta­tea publi­că, lucru­ri­le sunt mai gra­ve din punct de vede­re penal. Este un apel la res­pon­sa­bi­li­ta­te”, a spus Vela.

Decla­ra­ți­i­le vin după ce la MAI a fost con­vo­cat Comi­te­tul Națio­nal pen­tru Situ­a­ții Spe­ci­a­le de Urgență.

Cele mai mul­te din cele 15 cazuri de coro­na­vi­rus dia­gnos­ti­ca­te în Româ­nia au legă­tu­ră cu Ita­lia. Pacien­ții sunt fie oameni care s‑au întors în ulti­me­le săp­tămâni din Ita­lia, fie apro­pi­ați ai acestora.

Mai mult în cugetliber.ro și observator.tv


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply