România începe să producă măști medicinale, combinezoane și biocide, pentru a nu mai depinde doar de import

0
451

Româ­nia înce­pe să pro­du­că măști medi­ci­na­le, com­bi­nez­oa­ne și bio­ci­de, pen­tru a nu mai depin­de doar de import.

După ce Româ­nia și întrea­ga Euro­pă se con­frun­tă cu o cri­ză majo­ră de măști sani­ta­re, com­bi­nez­oa­ne pen­tru medici și bio­ci­de, în con­tex­tul epi­de­mi­ei de COVID-19 (coro­na­vi­rus), Minis­trul Eco­no­mi­ei a anun­țat că a dis­cu­tat deja cu repre­zen­tan­ții din indus­tria de con­fec­ții, iar aceștia sunt mai mult decât dis­puși să schim­be linia de pro­duc­ție și să încea­pă să scoa­tă pe pia­ță măști medi­ci­na­le și com­bi­nez­oa­ne.

De ase­me­nea, Popes­cu a anun­țat că Far­mec Cluj a pri­mit apro­ba­rea Guver­nu­lui pen­tru a înce­pe să pro­du­că bio­ci­de.

”Acum am obser­vat cât de rău s‑a făcut în Româ­nia, pen­tru că nu mai pro­du­cem mare lucru de 10–15 ani. Pro­du­cem con­fec­ții, am vor­bit cu patro­na­jul din zona con­fec­ți­i­lor și acum vom înce­pe să pro­du­cem măști și echi­pa­men­te de pro­tec­ție pen­tru medici. Acum ne chi­nuim să găsim mate­ri­a­le și vom înce­pe să pro­du­cem.

Nu este foar­te greu să faci o ast­fel de schim­ba­re. Gân­diți-vă că un com­bi­ne­zon pen­tru medici este ase­mă­nă­tor cu o salo­pe­tă. Avem linii de pro­duc­ție, am foar­te mul­te soli­ci­tări la Minis­ter pen­tru aces­te schim­bări. Pro­ble­ma noas­tră este să găsim mate­ri­a­le­le. Pen­tru măș­ti­le de pro­tec­ție este ceva mai ușor, dar tot pro­ble­ma mate­ri­a­lu­lui rămâ­ne.

Am con­vin­ge­rea că în aceas­tă săp­tămâ­nă vom găsi mate­ri­a­le­le și ime­di­at ne vom apu­ca de lucru. În câte­va zile vom pro­du­ce măști de pro­tec­ție în Româ­nia.

Vă mai dau o ves­te bună: Far­mec Cluj a depus o cere­re pen­tru a putea pro­du­ce bio­ci­de. În Româ­nia nu mai pro­du­ce nimeni bio­ci­de și am dis­cu­tat astăzi cu minis­trul Sănă­tă­ții, am deblo­cat și va înce­pe pro­duc­ția de bio­ci­de, pen­tru a nu mai depin­de doar de import.

Cred că aceas­tă cri­ză ne‑a tre­zit și pe noi și pe cei din Euro­pa și mai cred că am înțe­les cu toții cât este de impor­tant să pro­du­cem mate­ri­a­le vita­le în țara noas­tră. Impor­tu­ri­le din Chi­na, ați văzut ce s‑a întâm­plat, s‑au tăi­at brusc. Cred că este momen­tul să repor­nim indus­tria esen­ți­a­lă în Româ­nia. Nu vor­bim doar des­pre mate­ri­a­le sani­ta­re, vor­bim des­pre toa­te pro­du­se­le de care are nevo­ie o țară în situ­a­ție de cri­ză”, a spus Vir­gil Popes­cu, în cadrul emi­siu­nii ”Româ­nia 9”, de la TVR.

sur­sa: ziarulunirea.ro, 17.03.2020.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply