Regulamentul care pune pe jar Fundaţiile pentru Tineret. După 30 de ani, statul român vrea să recapete controlul asupra patrimoniului UTC

0
273

Prin Decre­tul-Lege nr. 150/1990 patri­mo­ni­ul care a apa­rţi­nut UTC a tre­cut de la stat la fun­da­ţi­i­le judeţe­ne pen­tru tine­ret, care urmau să se înfi­inţe­ze în baza ace­lu­ia­şi decret. Aces­te fun­da­ţii aveau ca scop să admi­nis­tre­ze patri­mo­ni­ul pri­mit, în sen­sul desfă­şu­ră­rii de acti­vi­tă­ţi pen­tru tineret.

Minis­te­rul Tine­re­tu­lui şi Spor­tu­lui (MTS) a publi­cat pe site, în dez­ba­te­re publi­că, pro­iec­tul de hotă­râre pen­tru apro­ba­rea Regu­la­men­tu­lui de pune­re în apli­ca­re a dis­po­zi­ţi­i­lor Legii nr.146/2002 pri­vind regi­mul juri­dic al fun­da­ţi­i­lor judeţe­ne pen­tru tine­ret şi a muni­ci­pi­u­lui Bucu­reşti, cu modi­fi­că­ri­le şi com­ple­tă­ri­le ulte­ri­oa­re.

Aces­te fun­da­ţii sunt cele care au moş­te­nit o bună par­te din patri­mo­ni­ul fos­tei Uniuni a Tine­re­tu­lui Comu­nist (UTC).

Ela­bo­ra­rea aces­tui regu­la­ment a fost una din­tre pro­vo­că­ri­le pe care mi le-am asu­mat la pre­lu­a­rea man­da­tu­lui de minis­tru şi repre­zin­tă intra­rea în nor­ma­li­ta­te şi pune­rea în apli­ca­re a unei obli­ga­ţii lega­le pe care Minis­te­rul Tine­re­tu­lui şi Spor­tu­lui, împre­u­nă cu Minis­te­rul Admi­nis­tra­ţi­ei, o aveau încă din anul 2002. Acest regu­la­ment va asi­gu­ra, prac­tic, reor­ga­ni­za­rea acti­vi­tă­ţii fun­da­ţi­i­lor menţio­na­te, în acord cu pre­ve­de­ri­le legii cadru”, a decla­rat pen­tru „Ade­vă­rul”, Ionuţ Stroe, minis­trul Tine­re­tu­lui şi Sportului.

Citeș­te mai mult pe adevarul.ro/locale/constanta. Autor: Călin Gavri­laș.

Pro­pu­ne­ri­le / opi­ni­i­le / suges­ti­i­le celor inte­re­sa­ţi pot fi trans­mi­se prin ema­il, la Minis­te­rul Tine­re­tu­lui și Spor­tu­lui: [email protected]


DOCUMENTE, aici:

ANUNȚ Minis­te­rul Tine­re­tu­lui si Sportului

HG-Regu­la­ment-fun­da­tii

Nota-de-fun­damen­ta­re

Regu­la­ment.

(sur­sa: mts.ro/proiecte-legislative-in-dezbatere-publica).


Man­ga­lia News, 24.03.2020.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply