Ratele la bănci, AMÂNATE pentru 9 LUNI, la cerere! Cîțu: „Se aplică pentru TOATE tipurile de credite și pentru TOT SISTEMUL bancar”

0
281

TOMIS NEWS: Guver­nul va adop­ta joi o ordo­nanţă de urgenţă care va per­mi­te amâ­na­rea plă­ţii rate­lor pe o peri­oa­dă de nouă luni, atât pen­tru per­soa­ne­le fizi­ce cât şi pen­tru cele juri­di­ce, a decla­rat, mier­curi, minis­trul Finanţe­lor Publi­ce, Flo­rin Cîțu. Minis­trul a mai afir­mat că amâ­na­rea se apli­că pen­tru toa­te tipu­ri­le de cre­di­te şi pen­tru întreg sis­te­mul ban­car.

Potri­vit OUG redac­ta­tă la Minis­te­rul Finan­țe­lor Publi­ce, cli­en­ții tre­bu­ie să soli­ci­te băn­ci­lor amâ­na­rea prin tele­fon, care tre­bu­ie să con­fir­me ulte­ri­or cere­rea via e‑mail. Cîţu a mai pre­ci­zat că dobân­zi­le nu se cumu­lea­ză, ast­fel încât să fie evi­ta­tă posi­bi­li­ta­tea ca după cele nouă luni, debi­to­rii să fie obli­ga­ţi să plă­teas­că ime­di­at mai mul­te rate.

Marţi sea­ră, Flo­rin Cîţu a anu­nţat că o solu­ţie este 90% agre­a­tă cu băn­ci­le şi BNR, ulti­me­le deta­lii fiind în lucru. La acel moment, se vor­bea des­pre o peri­oa­dă de apro­xi­ma­tiv 6 luni și care cuprin­dea și peri­oa­da de după expi­ra­rea stă­rii de urgen­ță.

Este vor­ba des­pre o păsu­i­re, nu putem să şter­gem rate­le. Este o păsu­i­re care se va întin­de şi după peri­oa­da de sta­re de urgenţă. Pen­tru per­soa­ne juri­di­ce avem deja tot felul de instru­men­te şi vor fi şi pen­tru per­soa­ne fizi­ce. Am mers pe o vari­an­tă prin care nu creăm alte pro­ble­me biro­cra­ti­ce. Nu exis­tă con­di­ţio­na­li­tă­ţi”, pre­ci­za Flo­rin Cîțu.

Con­ti­nu­a­rea, AICI. 25.03.2020.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply