Radu Cristian: Recomand cetățenilor să sancționeze practicile neloiale ale unor comercianți și să aleagă magazinele care nu majorează artificial prețurile

0
248

Radu Cris­ti­an: În aten­ția locu­i­to­ri­lor muni­ci­pi­u­lui Man­ga­lia!

”În ulti­me­le zile, am pri­mit mai mul­te recla­ma­ții pri­vind majo­ra­rea arti­fi­ci­a­lă a unor pre­țuri în pie­țe și maga­zi­ne­le de car­ti­er. Deși Pri­mă­ria nu are atri­bu­ții în pri­vin­ța veri­fi­că­rii pre­țu­ri­lor, am cerut Poli­ți­ei Loca­le să se depla­se­ze la comer­ci­anți, pen­tru a le cere sa fie corecți față de cum­pă­ră­tori, mai ales în aceas­tă peri­oa­dă de cri­ză. Unii au invo­cat fap­tul că au achi­zi­țio­nat, la rân­dul lor, pro­du­se­le cu pre­țuri majo­ra­te, de la pro­du­că­tori sau depo­zi­te en-gros. Alții au redus pe loc une­le pre­țuri, la pro­du­se de bază. Reco­mand cetă­țe­ni­lor să sanc­țio­ne­ze prac­ti­ci­le nelo­ia­le ale unor comer­ci­anți și să alea­gă maga­zi­ne­le care nu majo­rea­ză arti­fi­ci­al pre­țu­ri­le.

Tot în con­tex­tul aces­tei cri­ze epi­de­mi­o­lo­gi­ce, aș dori să vă infor­mez că, prin inter­me­di­ul Direc­ți­ei Asis­ten­ță Soci­a­lă, veri­fi­căm per­ma­nent dacă per­soa­ne­le afla­te în auto­i­zo­la­re res­pec­tă reco­man­dă­ri­le auto­ri­tă­ți­lor și ofe­rim tot supor­tul nece­sar aces­tor per­soa­ne, inclu­siv con­si­li­e­re psi­ho­lo­gi­că, la nevo­ie”.


Man­ga­lia News, 20.03.2020. (sur­sa: facebook.com/cristian.radu).


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply