Radu Cristian: Personal, consider că trebuie să le acordăm tot sprijinul românilor aduși din Italia, atât spre binele lor, cât și pentru siguranța noastră

0
404

Radu Cris­ti­an: În aten­ția locu­i­to­ri­lor muni­ci­pi­u­lui Man­ga­lia!

”Refe­ri­tor la româ­nii aduși din Ita­lia pe aero­por­tul “M. Kogăl­ni­cea­nu”: loca­ți­i­le unde aceștia sunt ținuți în caran­ti­nă sunt sta­bi­li­te de Comi­te­tul jude­țean pen­tru Situ­a­ții de Urgen­ță. Noi, pri­ma­rii, sun­tem doar infor­mați, nu con­sul­tați. Per­so­nal, con­si­der că tre­bu­ie să le acor­dăm tot spri­ji­nul ace­lor oameni, atât spre bine­le lor, cât și pen­tru sigu­ran­ța noas­tră. Este bine că sunt aduși în mod orga­ni­zat, dar cred că este impor­tant să fie ținuți în ace­lași loc, nu împrăș­ti­ați prin tot jude­țul. Dacă pri­mii au fost cazați într‑o loca­ție, ar tre­bui ca tot aco­lo să fie pre­gă­ti­te mai mul­te hote­luri, pen­tru a‑i caza pe toți. Ast­fel, jan­dar­mii și medi­cii vor avea un peri­me­tru de acțiu­ne res­trâns și bine deli­mi­tat.

Pe aceas­tă cale, SOLICIT Comi­te­tu­lui jude­țean pen­tru Situ­a­ții de Urgen­ță să apro­be, în cel mai scurt timp, caza­rea ace­lor per­soa­ne în ace­lași loc unde au fost cazați pri­mii sosiți. Tre­bu­ie să‑i aju­tăm dar, repet, în opi­nia mea, caza­rea lor în ace­eași zonă aju­tă mai mult la îngri­ji­rea și supra­ve­ghe­rea aces­to­ra. Sunt per­ma­nent în legă­tu­ră cu pre­fec­tul, pen­tru a afla ce se întâm­plă și vă voi ține la curent cu nou­tă­ți­le des­pre Man­ga­lia.

Până atunci, nu uitați: Stați în casă, dacă vă pasă!”

Radu Cris­ti­an, pri­ma­rul Muni­ci­pi­u­lui Man­ga­lia, Fb.


Man­ga­lia News, 22.03.2020.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele