Radu Cristian: În Mangalia se spală trotuarele și scările de bloc cu soluții dezinfectante

0
575

Radu Cris­ti­an: La aceas­tă oră, în Man­ga­lia se spa­lă tro­tu­a­re­le cu solu­ții dez­in­fec­tan­te. Rog cetă­țe­nii să înles­neas­că acce­sul anga­ja­ți­lor soci­e­tă­ții de salu­bri­za­re în toa­te spa­ți­i­le publi­ce. 

Așa cum am mai spus, am înce­put să dez­in­fec­tăm inclu­siv scă­ri­le de bloc.

Am luat măsuri spe­ci­a­le de spri­jin pen­tru per­soa­ne­le vâr­st­ni­ce, cele sin­gu­re și cele cu nevoi spe­ci­a­le. Sănă­ta­tea popu­la­ți­ei este pri­o­ri­ta­te zero.

Evi­tați depla­să­ri­le inu­ti­le! Păs­trați dis­tan­ța mini­mă față de cei cu care inte­rac­țio­nați! Res­pec­tați regu­li­le de igie­nă!


În aten­ția locu­i­to­ri­lor muni­ci­pi­u­lui Man­ga­lia

Înce­pând de astăzi, acțiu­ni­le de dez­in­fec­ție se extind inclu­siv în scă­ri­le de bloc. În fie­ca­re dimi­ne­a­tă și sea­ră, dez­in­fec­tăm stră­zi­le și tro­tu­a­re­le, ghe­ne­le de gunoi, iar pe par­cur­sul zilei acțio­năm cu solu­ții spe­ci­a­le în toa­te zone­le publi­ce. Atât eu, per­so­nal, cât și cole­gii de la Ser­vi­ci­ul Soci­al am trans­mis pen­sio­na­ri­lor, per­soa­ne­lor sin­gu­re și celor cu nevoi spe­ci­a­le să ne con­tac­te­ze de câte ori au nevo­ie de ceva pen­tru a evi­ta depla­să­ri­le inu­ti­le.

Am dat numă­rul meu de tele­fon (0756201202) tutu­ror vâr­st­ni­ci­lor și celor care ar putea avea nevo­ie de spri­ji­nul nos­tru, în spe­cial acum, în vre­muri de cri­ză. Fac încă o dată apel la toți cetă­țe­nii ora­șu­lui să stea cât mai mult în case, să păs­tre­ze dis­tan­ța mini­mă de 1 metru, când inte­rac­țio­nea­ză cu alte per­soa­ne și să res­pec­te toa­te regu­li­le de igie­nă, pen­tru a pre­ve­ni răs­pân­di­rea infec­ți­i­lor cu COVID-19.


Man­ga­lia News, 18.03.2020.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply