Radu Cristian: ”În Mangalia, continuăm și intensificăm măsurile de prevenire a răspândirii infecțiilor cu COVID-19. Dezinfectăm, zilnic, toate spațiile publice, am interzis organizarea oborului, am închis toate instituțiile care ar fi putut primi public”

0
261

Pri­ma­rul Radu Cris­ti­an a scris, dumi­ni­că, pe Face­bo­ok: ”În Man­ga­lia, con­ti­nu­ăm și inten­si­fi­căm măsu­ri­le de pre­ve­ni­re a răs­pân­di­rii infec­ți­i­lor cu COVID-19. Dez­in­fec­tăm, zil­nic, toa­te spa­ți­i­le publi­ce, am inter­zis orga­ni­za­rea obo­ru­lui, am închis toa­te insti­tu­ți­i­le care ar fi putut pri­mi public”.

”De luni, 16 mar­tie, închi­dem par­cu­ri­le și locu­ri­le de joa­că și vom spă­la stră­zi­le și tro­tu­a­re­le cu solu­ții dez­in­fec­tan­te. Vom redu­ce și reor­ga­ni­za pro­gra­mul de lucru la toa­te insti­tu­ți­i­le admi­nis­tra­ți­ei publi­ce loca­le, în con­for­mi­ta­te cu reco­man­dă­ri­le auto­ri­tă­ți­lor cen­tra­le. Res­pec­tăm întoc­mai toa­te pro­ce­du­ri­le impu­se de sta­rea de urgen­ță.

Coman­damen­tul local pen­tru situ­a­ții de cri­ză este per­ma­nent la dato­rie. Poli­ția loca­lă patru­lea­ză pe străzi și reco­man­dă oame­ni­lor să evi­te depla­să­ri­le inu­ti­le, să păs­tre­ze dis­tan­ța de minim 1 m față de cei cu care intră în con­tact și să res­pec­te toa­te măsu­ri­le de igie­nă.

Fac apel la trans­por­ta­tori să apli­ce toa­te regu­li­le de Pre­ven­ție, iar baru­ri­le și res­ta­u­ran­te­le să res­pec­te măsu­ri­le impu­se de sta­rea de urgen­ță.

Cel puțin la fel de impor­tant este să evi­tăm ști­ri­le fal­se care abu­n­dă în medi­ul onli­ne, în aceas­tă peri­oa­dă. Unii poli­ti­cieni ires­pon­sa­bili exploa­tea­ză tea­ma oame­ni­lor, pen­tru inte­re­se­le lor mes­chi­ne. Sunați-mă per­so­nal, pen­tru ori­ce nelă­mu­riri aveți! Vă mul­țu­mesc pen­tru înțe­le­ge­re!”


Man­ga­lia News, 16.03.2020.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele