Radu Cristian: ”Am depus plângere penală împotriva politicienilor iresponsabili de la PSD-ALDE, care au dezinformat populația, prin distribuirea de informații false, în contextul actualei crizei umanitare”

0
316

Radu Cris­ti­an: ”În aten­ția locu­i­to­ri­lor muni­ci­pi­u­lui Man­ga­lia!

Am depus plân­ge­re pena­lă împo­tri­va poli­ti­cie­ni­lor ires­pon­sa­bili de la PSD-ALDE, care au dez­in­for­mat popu­la­ția, prin dis­tri­bu­i­rea de infor­ma­ții fal­se, în con­tex­tul actu­a­lei cri­zei uma­ni­ta­re. Ast­fel de indi­vizi tre­bu­ie să răs­pun­dă în fața legii pen­tru că spe­rie popu­la­ția și induc pani­că prin­tre cetă­țeni, din moti­ve populis­te și elec­to­ra­le. Sunt ace­iași poli­ti­cieni care în 2016 pro­mi­teau apa 1 leu și min­țeau că am făcut zid de 7 m pe Ale­ea Tei­lor.

Rog insis­tent locu­i­to­rii Man­ga­li­ei să mă con­tac­te­ze per­so­nal de câte ori au necla­ri­tăți ca urma­re a infor­ma­ți­i­lor vehi­cu­la­te în medi­ul onli­ne. Vă pre­zint tot­o­da­tă câte­va foto­gra­fii de la reu­niu­nea pe care am avut în loca­li­ta­tea din sudul Tos­ca­nei, la jumă­ta­tea lunii tre­cu­te, pen­tru a va con­vin­ge cu toții că PSD-ALDE min­te și dez­in­for­mea­ză.

Pre­ci­zez încă o dată că, la vre­mea res­pec­ti­vă, aco­lo nu era nici caran­ti­nă, nici zonă de risc, iar la întoar­ce­rea în țara am res­pec­tat toa­te pro­ce­du­ri­le lega­le. Vă mul­țu­mesc pen­tru înțe­le­ge­re!” (sur­sa: Radu Cris­ti­an, Fb).


Man­ga­lia News, 13.03.2020.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele