PSD propune un PROGRAM de MĂSURI SOCIALE și ECONOMICE, pentru limitarea efectelor CORONAVIRUS

0
165

Par­ti­dul Soci­al Demo­crat: În fața epi­de­mi­ei de coro­na­vi­rus, Româ­nia nu își mai per­mi­te răfu­ieli poli­ti­ce sau cal­cu­le elec­to­ra­le. Pre­o­cu­pa­rea cea mai impor­tan­tă a deci­den­ți­lor poli­tici tre­bu­ie să fie sănă­ta­tea și sigu­ran­ța cetă­țe­ni­lor.

PSD pro­pu­ne urmă­to­rul PROGRAM de MĂSURI SOCIALE și ECONOMICE pen­tru limi­ta­rea efec­te­lor CORONAVIRUS:

1. Rea­lo­ca­rea din buge­tul de stat a unei pri­me tran­șe de 10 mili­ar­de de lei, pen­tru supli­men­ta­rea buge­tu­lui Minis­te­ru­lui Sănă­tă­ții, în vede­rea achi­zi­țio­nă­rii de medi­ca­men­te, mate­ri­a­le sani­ta­re și echi­pa­men­te medi­ca­le.

2. Minis­te­rul Sănă­tă­ții tre­bu­ie să asi­gu­re gra­tu­it medi­ca­men­te, mate­ri­a­le sani­ta­re și echi­pa­men­te medi­ca­le pen­tru pre­ve­ni­rea coro­na­vi­rus, prin inter­me­di­ul medi­ci­lor de fami­lie.

3. Guver­nul va finan­ța o sche­mă de aju­tor de stat de 300 de mili­oa­ne de lei, pen­tru spri­ji­ni­rea com­pa­ni­i­lor stra­te­gi­ce națio­na­le CFR și TAROM. (modi­fi­ca­rea pro­iec­tu­lui de lege pen­tru apro­ba­rea Ordo­nan­ței de urgen­ță a Guver­nu­lui nr.12/2020 pri­vind insti­tu­i­rea cadru­lui legal pen­tru acor­da­rea unor aju­toa­re de stat indi­vi­du­a­le de sal­va­re).

4. Scu­ti­rea de la pla­ta con­tri­bu­ti­i­lor (CAS și CASS) pen­tru o peri­oa­dă de 3 luni, pen­tru anga­ja­tii com­pa­ni­i­lor care acti­vea­ză în dome­ni­i­le turis­mu­lui, trans­por­tu­lui și diver­tis­men­tu­lui. Aces­tea vor fi supor­ta­te de către stat.

5. Pen­tru per­soa­ne­le afla­te în izolare/carantină, se va asi­gu­ra pla­ta fac­tu­ri­lor pen­tru uti­li­tăți și sus­pen­da­rea pen­tru 3 luni a plă­ții rate­lor ban­ca­re. De ase­me­nea, se vor supli­men­ta buge­te­le pri­mă­ri­i­lor, prin trans­fer de la buge­tul de stat, pen­tru a asi­gu­ra un coș minim de ali­men­te celor aflați în izo­la­re la domi­ci­liu.

6. În situ­a­ția în care epi­de­mia de coro­na­vi­rus ajun­ge în eta­pa a tre­ia (pes­te 2.000 de cazuri con­fir­ma­te), se va sus­pen­da, pen­tru 3 luni, pla­ta rate­lor ban­ca­re pen­tru popu­la­ție.

7. Anga­ja­ții IMM-uri­lor din sec­toa­re­le puter­nic afec­ta­te de impac­tul nega­tiv al cri­zei coro­na­vi­rus, vor fi scu­tiți de pla­ta con­tri­bu­ți­i­lor și a impo­zi­tu­lui pe venit.

8. Guver­nul va ela­bo­ra un plan pri­vind sto­cu­ri­le de hra­nă pen­tru popu­la­ție, prin pro­to­coa­le cu fur­ni­zo­rii, dis­tri­bu­i­to­rii și reta­i­le­rii de ali­men­te.

9. Româ­nii din țară, pre­cum și cei din Dias­po­ra, care s‑au întors aca­să și care nu bene­fi­ci­a­ză de o asi­gu­ra­re de sănă­ta­te în țară, vor avea par­te de tra­ta­ment gra­tu­it, în cazul infec­tă­rii cu coro­na­vi­rus.


Man­ga­lia News, 14.03.2020.


 

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele