PROGRAMUL CAMPIONATULUI NAȚIONAL DE SUPER RALLY ÎN 2020. Pe 9 mai, etapa de la Mangalia!

0
498

Aflat la a tre­ia edi­ție sub egi­da FRAS, Cam­pi­o­na­tul Națio­nal de Super Ral­ly pro­pu­ne un calen­dar cu 6 eta­pe în sezo­nul 2020, urmând să vină cu două noi ora­șe din acest an.

Dacă în 2018 a avut un total de 3 eta­pe, iar în 2019 a avut un calen­dar com­pus din 4 run­de, com­pe­ti­ția a cărui pro­mo­tor este Mihai Leu, se află în pli­nă dezvol­ta­re.

Sezo­nul este des­chis cu un oraș nou, pri­ma eta­pă urmând să aibă loc la Galați, pe 4 apri­lie. Pe 9 mai va avea loc eta­pa de la Man­ga­lia, iar o lună mai târ­ziu, pe 13 iunie, se va des­fă­șu­ra, pen­tru al tre­i­lea an con­se­cu­tiv, eta­pa de la Târ­gu Mureș.

Deva este unul din­tre des­ti­na­ți­i­le recen­te ale Cara­va­nei Super Ral­ly, reșe­din­ța de județ a Hune­doa­rei urmând să fie gaz­da eta­pei cu numă­rul 4, pe 11 iulie. Așa cum s‑a întâm­plat și în 2019, ulti­me­le două eta­pe vor avea loc la Crai­o­va (11–12 sep­tem­brie) și Bucu­rești (16–17 octom­brie).


Man­ga­lia News, 06.03.2020.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply