Primarul Mangaliei cere închiderea graniţelor judeţului: Altfel, riscăm să lungim situaţia până la vară

0
313

FOCUSPRESS: Pri­ma­rul Man­ga­li­ei, Cris­ti­an Radu, soli­ci­tă mem­bri­lor Comi­te­tu­lui jude­țean pen­tru situ­a­ții de urgen­tă să închi­dă gra­ni­ţe­le jude­țu­lui Con­stanţa. Măsu­ra ceru­tă de edil vine şi după inci­den­tul grav cu băr­ba­tul din Man­ga­lia, care a mers la spi­tal cu copi­lul, aco­lo minţind că nu este con­tact cu o per­soa­nă cu coro­na­vi­rus. În rea­li­ta­te, soţia băr­ba­tu­lui este inter­na­tă deja la Spi­ta­lul de Boli Infe­cţi­oa­se.

Trans­for­ma­rea lito­ra­lu­lui într-un mare cen­tru de caran­ti­nă ar fi putut pani­ca popu­la­ția din loca­li­tă­ți­le cu ieși­re la mare și ar fi com­pro­mis defi­ni­tiv turis­mul esti­val. Pen­tru a pro­te­ja popu­la­ția jude­țu­lui Con­stan­ța, soli­cit mem­bri­lor Comi­te­tu­lui jude­țean pen­tru situ­a­ții de urgen­ță să deci­dă ime­di­at închi­de­rea gra­ni­ţe­lor, cu sta­bi­li­rea unor cori­doa­re pen­tru trans­por­tul de mar­fă și a unor cen­tre de caran­ti­nă pen­tru cei întorși aca­să, indi­fe­rent de unde vin. 

Soli­cit, de ase­me­nea, achi­zi­țio­na­rea, la nivel jude­țean, a cel puțin 100.000 de tes­te pen­tru tot per­so­na­lul medi­cal și cate­go­ri­i­le vul­ne­ra­bi­le, con­form reco­man­dă­ri­lor spe­cia­liș­ti­lor. Izo­la­rea și tes­ta­rea sunt cei doi fac­tori care ne pot aju­ta deci­siv în lup­ta cu viru­sul.

Dato­ria auto­ri­tă­ți­lor este să pro­te­je­ze popu­la­ția și să men­ți­nă în func­țiu­ne eco­no­mia loca­lă. Deși par măsuri dras­ti­ce, sunt sin­gu­re­le care astăzi ne pot sal­va. Dacă nu se va lua o ase­me­nea măsu­ră la nivel jude­țean, mă voi con­sul­ta cu locu­i­to­rii Man­ga­li­ei pen­tru a res­tric­țio­na și con­tro­la intră­ri­le tutu­ror per­soa­ne­lor în ora­șul nos­tru, în baza pre­ve­de­ri­lor lega­le”, a trans­mis Cris­ti­an Radu.

Cine vrea să se plim­be până la Bucu­reşti, să zicem, foar­te bine, să mear­gă. Dar la întoar­ce­re să intre auto­mat în auto­i­zo­la­re 14 zile. Numai aşa putem ţine sub con­trol situ­a­ţia. În momen­tul de faţă, avem nevo­ie de măsuri fer­me, fie că ne pla­ce sau nu. Alt­fel, ris­căm să lun­gim situ­a­ţia, răs­pân­di­rea viru­su­lui, până la vară”, a mai pre­ci­zat, pen­tru Focus Press, Cris­ti­an Radu.

(sur­sa: focuspress.ro, 28.03.2020).

Citiți și: Pri­ma­rul unui oraş de la malul mării soli­ci­tă închi­de­rea gra­ni­ţe­lor judeţu­lui Con­stanţa


Man­ga­lia News, 28.03.2020 — revis­ta pre­sei.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele