Primăria Mangalia asigură cazare personalului medical și persoanelor aflate în autoizolare

0
469

Pri­mă­ria Man­ga­lia asi­gu­ră caza­re tutu­ror per­soa­ne­lor afla­te în auto­i­zo­la­re sau care urmea­ză să revi­nă aca­să, din stră­i­nă­ta­te și fac o soli­ci­ta­re în acest sens, cu sco­pul de a‑și pro­te­ja fami­lia, pe dura­ta celor 14 zile. Pri­ma­rul Radu Cris­ti­an a decla­rat că a luat aceas­tă deci­zie pen­tru a pro­te­ja locu­i­to­rii ora­șu­lui, în lup­ta cu viru­sul.

Mulți locu­iesc în apar­ta­men­te rela­tiv mici și nu au con­di­ții loca­ti­ve de auto­i­zo­la­re, ris­când să îmbol­nă­veas­că și alți mem­brii ai fami­li­ei, în caz că ar fi infec­tați. Am decis să‑i aju­tăm în acest fel, ofe­rin­du-le caza­re, la cere­re, atât pen­tru sigu­ran­ța lor, dar și a celor dragi. Pe toți cei care vin dintr‑o țară stră­i­nă îi rog insis­tent să se auto­i­zo­le­ze ime­di­at ce revin în Man­ga­lia și să sune la 112 pen­tru a se decla­ra”, a pre­ci­zat pri­ma­rul.

El a mai spus că muni­ci­pa­li­ta­tea ofe­ră caza­re și cadre­lor medi­ca­le care nu mai vor să mear­gă aca­să, între ture­le de la spi­tal, pen­tru a‑și pro­te­ja fami­lia.

Deja avem numă­rul de soli­ci­tări, iar în cel mai scurt timp vom iden­ti­fi­ca și repar­ti­za uni­tă­ți­le de caza­re, ast­fel încât aceștia să poa­tă fi aproa­pe de spi­tal. De ase­me­nea, pen­tru dez­in­fec­ta­rea dome­ni­u­lui public, con­form reco­man­dă­ri­lor auto­ri­tă­ți­lor, vom monta în fie­ca­re sca­ră de bloc reci­pien­te pen­tru solu­ții dez­in­fec­tan­te și vom con­ti­nua să spă­lăm cu solu­ții spe­ci­a­le, așa cum am înce­put încă de acum două săp­tămâni”, a com­ple­tat edi­lul Man­ga­li­ei.

Radu Cris­ti­an soli­ci­tă maga­zi­ne­lor ali­men­ta­re să dez­in­fec­te­ze, zil­nic, uni­tă­ți­le și să asi­gu­re pri­o­ri­ta­re la cum­pă­ră­turi per­soa­ne­lor în vâr­stă, în inter­va­lul 11.00 – 13.00.


Man­ga­lia News, 31.03.2020.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply