Pregătiri pentru sezonul estival 2020. Hotelierii de pe litoral sunt optimişti: Fac angajări în masă

0
340

Pre­gă­tiri pen­tru sezo­nul esti­val 2020. Hote­li­e­rii de pe lito­ral sunt opti­mi­şti: fac anga­jări în masă.

Turis­mul, indus­tria eve­ni­men­te­lor şi dome­ni­ul ospi­ta­li­tă­ţii şi al res­ta­u­ran­te­lor sunt pri­me­le dome­nii afec­ta­te direct de cri­za pro­vo­ca­tă de pan­de­mia coro­na­vi­rus. Şocul va fi resi­mţit şi în alte dome­nii, de ace­ea este de aştep­tat o cre­ş­te­re a numă­ru­lui de recru­tări după aceas­tă peri­oa­dă. Sute de anga­ja­tori con­stăn­țeni s‑au apu­cat din timp să facă recru­tări pen­tru sezo­nul esti­val 2020. Anun­țu­ri­le pen­tru anga­jări se înmul­țesc pe zi ce tre­ce, ce mai con­tea­ză că sun­tem sub ame­nin­ța­rea aces­tui virus în fața căru­ia sun­tem nepu­tin­cioși!

Per­so­nal în dome­ni­ul hote­li­er, per­so­nal admi­nis­tra­tiv, insta­la­tori, con­ta­bili, per­so­nal în dome­niu gas­tro­no­mic sau pen­tru cură­țe­nie, toa­te sunt pe plat­for­me­le onli­ne, dis­po­ni­bi­le pen­tru sezo­nul esti­val 2020. Se cau­tă recep­țio­neri, full-time, bar­mani, bucă­tari și ospă­tari, came­ris­te, o fir­mă din Jupi­ter este în cău­ta­re de aju­tor piz­za, aju­tor bucă­tar, bucă­tar, bar­man, ospă­tari și mun­ci­tori neca­li­fi­cați.

Pe cea­lal­tă par­te a bari­ca­dei, ope­ra­to­rii din turism care ofe­ră ser­vi­cii pen­tru Lito­ra­lul Româ­nesc soli­ci­tă aju­to­rul Guver­nu­lui pen­tru a putea rezis­ta pe pia­ță Ope­ra­to­rii de pe Lito­ra­lul Mării Negre, dar și agen­ți­i­le de turism care vând vacan­țe în aceas­tă zonă se con­frun­tă cu un blo­caj eco­no­mic, din cau­za pan­de­mi­ei de coro­na­vi­rus, motiv pen­tru care soli­ci­tă Guver­nu­lui o serie de măsuri meni­te să limi­te­ze pier­de­ri­le și să poa­tă func­țio­na în para­me­tri nor­mali în aceas­tă vară, când se esti­mea­ză că o mare par­te din­tre români se vor orien­ta către vacan­țe­le inter­ne.

Prin­tre măsu­ri­le de sal­va­re soli­ci­ta­te se numă­ră: excep­ta­rea de la pla­ta taxe­lor și a impo­zi­tu­lui pe sala­rii în peri­oa­da 1 mar­tie — 30 iunie 2020, amâ­na­rea plă­ții impo­zi­te­lor și taxe­lor loca­le pen­tru ope­ra­to­rii din turism și ser­vi­cii afe­ren­te pri­mu­lui semes­tru din 2020, pen­tru o peri­oa­da de 6 luni, fără pena­li­zări și dobânzi, pre­lun­gi­rea ter­me­ne­lor de pla­ta pri­vind impo­zi­te­le și con­tri­bu­ți­i­le soci­a­le de la 1 iulie la 31 decem­brie și ofe­ri­rea ime­di­ată a vou­che­re­lor de vacan­ță și acor­da­rea de sub­ven­ții pen­tru pla­ta sala­ri­i­lor.

Repre­zen­tan­ții orga­ni­za­ți­ei sus­țin că pan­de­mia de coro­na­vi­rus, ținu­tă deo­cam­da­tă sub con­trol în Româ­nia, afec­tea­ză deja grav ope­ra­to­rii eco­no­mici din turism și ser­vi­cii, aceștia con­frun­tân­du-se cu dimi­nu­a­rea sau chiar blo­ca­jul acti­vi­tă­ții, redu­ce­rea cere­rii, închi­de­rea res­ta­u­ran­te­lor, cafe­ne­le­lor și baru­ri­lor, închi­de­rea clu­bu­ri­lor și cen­tre­lor de agre­ment.

Buco­va­lă: Nu cerem nimic gra­tis de la Guvern

Citiți con­ti­nu­a­rea în replicaonline.ro


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele