ORDONANȚA MILITARĂ nr. 6 din 30.03.2020: CARANTINĂ în municipiul Suceava și unele comune din zona limitrofă

0
232

Minis­te­rul Afa­ce­ri­lor Inter­ne, Roma­nia
❗ORDONANȚA MILITARĂ
nr. 6 din 30.03.2020
pri­vind insti­tu­i­rea măsu­rii de caran­ti­na­re asu­pra muni­ci­pi­u­lui Sucea­va, a unor comu­ne din zona limi­tro­fă, pre­cum și a unei zone de pro­tec­ție asu­pra unor uni­tăți admi­nis­tra­tiv-teri­to­ri­a­le din jude­țul Sucea­va❗

🔴Art.1 — Se insti­tu­ie pe peri­oa­da stă­rii de urgen­ță, măsu­ra de caran­ti­na­re în muni­ci­pi­ul
Sucea­va și în zona limi­tro­fă for­ma­tă din urmă­toa­re­le opt comu­ne: Adân­ca­ta, Sal­cea,
Ipo­tești, Bosanci, Moa­ra, Șche­ia, Pătră­uți și Mito­cu Dra­go­mir­nei.

🔴Art.2 — Se insti­tu­ie pe peri­oa­da stă­rii de urgen­ță o zonă de pro­tec­ție, ca peri­me­tru de
sigu­ran­ță în jurul loca­li­tă­ți­lor caran­ti­na­te, for­ma­tă din toa­te cele­lal­te uni­tăți teri­to­ri­a­le
admi­nis­tra­ti­ve din jude­țul Sucea­va.
Art.3 — În zona caran­ti­na­tă pre­vă­zu­tă la art.1 este per­mi­să intra­rea, res­pec­tiv ieși­rea
pen­tru:
a) trans­por­tul de mar­fă, indi­fe­rent de natu­ra aces­tu­ia, a mate­ri­i­lor pri­me și
resur­se­lor nece­sa­re des­fă­șu­ră­rii acti­vi­tă­ți­lor eco­no­mi­ce în zona caran­ti­na­tă,
pre­cum și a apro­vi­zio­nă­rii popu­la­ți­ei;
b) per­soa­ne­le care nu locu­iesc în zona caran­ti­na­tă dar care des­fă­șoa­ră acti­vi­tăți
eco­no­mi­ce sau în dome­ni­ul apă­ră­rii, ordi­nii publi­ce, secu­ri­tă­ții națio­na­le,
sani­tar, situ­a­ți­i­lor de urgen­ță, admi­nis­tra­ți­ei publi­ce loca­le, asis­ten­ței și
pro­tec­ți­ei soci­a­le, judi­ci­ar, ser­vi­ci­i­lor de uti­li­ta­te publi­că, ener­ge­tic, agri­cul­tu­rii
ali­men­ta­ți­ei publi­ce, ali­men­tă­rii cu apă, comu­ni­ca­ți­i­lor și trans­por­tu­ri­lor.

🔴Art.4 — Minis­te­rul Trans­por­tu­ri­lor, Infras­truc­tu­rii și Comu­ni­ca­ți­i­lor, pre­cum și
ope­ra­to­rii eco­no­mici din dome­ni­ul trans­por­tu­lui fero­vi­ar de per­soa­ne, nu vor
comer­ci­a­li­za bilete/abonamente sau alte titluri de călă­to­rie pen­tru trans­por­tul
călă­to­ri­lor în zona caran­ti­na­tă decât dacă sunt res­pec­ta­te dis­po­zi­ți­i­le art. 3.

🔴Art.5 — Toa­te res­tric­ți­i­le sta­bi­li­te prin ordo­nan­țe mili­ta­re pre­ce­den­te se apli­că în mod
cores­pun­ză­tor în loca­li­tă­ți­le caran­ti­na­te și în zona de pro­tec­ție.

🔴Art.6 — Se împu­ter­ni­ceș­te Cen­trul Jude­țean de Coor­do­na­re și Con­du­ce­re a Inter­ven­ți­ei
Sucea­va (CJCCI) pen­tru a sta­bili com­ple­tări și dero­gări în ceea ce pri­veș­te dis­po­zi­ți­i­le
pre­vă­zu­te la art. 3.

🔴Art.7 — (1) În zona de pro­tec­ție, orga­ne­le cu atri­bu­ții în dome­ni­ul apă­ră­rii, ordi­nii
publi­ce și secu­ri­tă­ții națio­na­le vor sta­bili măsuri spe­ci­fi­ce de pre­ve­ni­re și limi­ta­re a
intră­rii, res­pec­tiv a ieși­rii per­soa­ne­lor în/din zona de caran­ti­na­re pre­vă­zu­tă la art. 1.
(2) În zona de pro­tec­ție este inter­zi­să depla­sa­rea între loca­li­tă­ți­le din zonă a
per­soa­ne­lor ce apar­țin altor cate­go­rii socio-pro­fe­sio­na­le.
(3) Auto­ri­tă­ți­le admi­nis­tra­ți­ei publi­ce loca­le și jude­țe­ne vor adu­ce la cunoș­tin­ța
per­soa­ne­lor din zona de pro­tec­ție obli­ga­ți­i­le ce le revin refe­ri­toa­re la depla­sa­rea și
acce­sul în/din zona caran­ti­na­tă.
(4) Apli­ca­rea măsu­ri­lor de veri­fi­ca­re, con­trol și acces în/dinspre zona caran­ti­na­tă se
rea­li­zea­ză de către per­so­na­lul struc­tu­ri­lor Minis­te­ru­lui Afa­ce­ri­lor Inter­ne în cola­bo­ra­re
cu cele ale Minis­te­ru­lui Apă­ră­rii Națio­na­le.

🔴Art.8 — Acce­sul pe aero­por­tul inter­națio­nal „Ște­fan cel Mare” Sucea­va este per­mis
doar pen­tru zbo­ruri efec­tu­a­te cu aero­na­ve de stat, zbo­ru­ri­lor de trans­port mar­fă și
cores­pon­den­ță, uma­ni­ta­re sau care asi­gu­ră ser­vi­cii medi­ca­le de urgen­ță, pre­cum și
ate­ri­ză­ri­lor teh­ni­ce neco­mer­ci­a­le.

🔴Art.9 — Con­si­li­ul Jude­țean Sucea­va împre­u­nă cu pri­ma­rii și con­si­li­i­le loca­le din
uni­tă­ți­le admi­nis­tra­tiv-teri­to­ri­a­le situ­a­te în zona de caran­ti­na­re și zona de pro­tec­ție
vor lua măsuri de a asi­gu­ra func­țio­na­rea ser­vi­ci­i­le de pro­tec­ție și asis­ten­ță soci­a­lă,
func­țio­na­rea cores­pun­ză­toa­re a ser­vi­ci­i­lor de uti­li­tăți publi­ce, pre­cum și
apro­vi­zio­na­rea cu ali­men­te de bază pen­tru per­soa­ne­le fără sus­ți­nă­tori sau altă for­mă
de aju­tor și care nu se pot depla­sa de la locuință/gospodărie.

🔴Art.10 — Este strict inter­zis acce­sul între loca­li­tăți prin alte zone și căi de acces decât
cele des­chi­se cir­cu­la­ție publi­ce de pe dru­mu­ri­le euro­pe­ne, națio­na­le, jude­țe­ne și
comu­na­le.

🔴Art.11 — (1) Sunt abi­li­ta­te să asi­gu­re apli­ca­rea și res­pec­ta­rea pre­ve­de­ri­lor pre­zen­tei
ordo­nan­țe mili­ta­re:
a) Poli­ția Româ­nă, Jan­dar­me­ria Româ­nă și poli­ția loca­lă, pen­tru măsu­ri­le
pre­vă­zu­te la art.3;
b) Minis­te­rul Trans­por­tu­ri­lor, Infras­truc­tu­rii și Comu­ni­ca­ți­i­lor, pen­tru măsu­ri­le
pre­vă­zu­te la art.4 și 8.
(2) Neres­pec­ta­rea măsu­ri­lor pre­vă­zu­te la art.3, 4 și 8 atra­ge răs­pun­de­rea
dis­ci­pli­na­ră, civi­lă, con­tra­ven­țio­na­lă sau pena­lă, în con­for­mi­ta­te cu pre­ve­de­ri­le art.27
din Ordo­nan­ța de urgen­ță a Guver­nu­lui nr.1/1999, cu modi­fi­că­ri­le și com­ple­tă­ri­le
ulte­ri­oa­re.
(3) Per­so­na­lul insti­tu­ți­i­lor pre­vă­zu­te la alin.(1) este împu­ter­ni­cit să con­sta­te
con­tra­ven­ții și să apli­ce sanc­țiuni, în con­for­mi­ta­te cu pre­ve­de­ri­le art.29 din Ordo­nan­ța
de urgen­ță a Guver­nu­lui nr.1/1999, cu modi­fi­că­ri­le și com­ple­tă­ri­le ulte­ri­oa­re.

🔴Art.12 — (1) Pre­zen­ta ordo­nan­ță mili­ta­ră se publi­că în Moni­to­rul Ofi­ci­al al Româ­ni­ei,
Par­tea I.
(2) Fur­ni­zo­rii de ser­vi­cii media audi­o­vi­zu­a­le au obli­ga­ția de a infor­ma publi­cul,
prin mesa­je difu­za­te regu­lat, pen­tru cel puțin 2 zile de la data publi­că­rii, des­pre
con­ți­nu­tul pre­zen­tei ordo­nan­țe mili­ta­re.


Man­ga­lia News, 31.03.2020. (sur­sa: minis­te­rul­de­in­ter­ne).


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply