OBORUL VIRTUAL. Mangalia News sprijină PRODUCĂTORII LOCALI!

1
446

OBORUL VIRTUAL. Man­ga­lia News spri­ji­nă PRODUCĂTORII LOCALI!

Poa­te măcar acum, în pli­nă cri­ză, să înțe­le­gem cât e de impor­tant să cum­pă­răm de la ai noș­tri!

Redac­ția coti­dia­nu­lui onli­ne Man­ga­lia News lansea­ză OBORUL VIRTUAL, o ini­ția­ti­vă în spri­ji­nul pro­du­că­to­ri­lor locali, dar și al con­su­ma­to­ri­lor din zona de sud a lito­ra­lu­lui româ­nesc.

Pen­tru înce­put, vă rugăm să ne aju­tați să iden­ti­fi­căm pro­du­că­to­rii locali din loca­li­tă­ți­le: Cos­ti­nești, Moș­neni, 23 August, Man­ga­lia, Lima­nu, Albești, Negru Vodă, cu sate­le afe­ren­te, care au pro­du­se și le pot comer­ci­a­li­za sau livra în con­di­ții igie­ni­co-sani­ta­re și să le pro­mo­văm ofer­ta, în con­tex­tul în care pie­țe­le agro-ali­men­ta­re sunt închi­se, pen­tru pre­ve­ni­rea răs­pân­di­rii viru­su­lui COVID – 19.

În con­di­ți­i­le în care Obo­rul dumi­ni­cal din Man­ga­lia este închis, ca meto­dă de pre­ven­ție împo­tri­va răs­pân­di­rii nou­lui coro­na­vi­rus, hai­deți să con­e­xăm cere­rea cu ofer­ta și să mutăm pia­ța în medi­ul onli­ne, la un cli­ck dis­tan­ță.

Pen­tru a des­chi­de OBORUL VIRTUAL — Man­ga­lia News, aștep­tăm reco­man­dă­ri­le / înscri­e­ri­le voas­tre, pe  adre­sa noas­tră de e‑mail: [email protected] sau pe gru­pul cu acest nume, pe care l‑am lan­sat AICI.


Man­ga­lia News, 22.03.2020.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

1 COMENTARIU

  1. Sunt de scord cu aceas­tă idee doar daca comer­ci­an­tii nu mai fac spe­cu­lă eco­no­mi­că !!! Ca tot se intrea­ba aces­tia …de ce Mar­ket-uri­le sunt pli­ne iar la ei bate van­tul .… pai din cau­za aceas­ta !!!!

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele