O gândire pentru trei secole, cu Domnița Valahă, la Academia Română, Filiala Timișoara

0
229

Insti­tu­tul de Stu­dii Bana­ti­ce „Titu Mai­o­res­cu”, din cadrul fili­a­lei timi­șo­re­ne a Aca­de­mi­ei Româ­ne a orga­ni­zat, mier­curi 26 febru­a­rie, în Aula de pe bv. Mihai Vitea­zu, nr. 24, con­fe­rin­ța ”O gân­di­re pen­tru trei seco­le: Dora d’Is­tria”, sus­ți­nu­tă de prof. univ. dr. Viori­ca Băl­tea­nu, Uni­ver­si­ta­tea de Vest Timi­șoa­ra.

Cu acest pri­lej, a fost lan­sat roma­nul Domni­ța vala­hă, scri­să de prof. Viori­ca Băl­tea­nu. A pre­zen­tat prof. univ. dr. Adri­an Dinu Rachi­e­ru, cri­tic lite­rar și scri­i­toa­rea Nina Cera­nu, edi­toa­rea volu­mu­lui.

”Aceas­tă car­te tre­bu­ia scri­să. Vreau să mai spun că, în iulie 2018, gra­ție doam­nei euro­par­la­men­tar Maria Gra­pini, mai mulți oameni de cul­tu­ră și repre­zen­tanți ai Bise­ri­cii Orto­do­xe Româ­ne au avut oca­zia de a repre­zen­ta spi­ri­tu­a­li­ta­tea și cul­tu­ra noas­tră la Uniu­nea Euro­pea­nă.

Eve­ni­men­tul la care au par­ti­ci­pat repre­zen­tanți din mai mul­te țări a fost des­chis cu ruga Tatăl nos­tru. În par­tea doua a fost pre­zen­tat ese­ul des­pre Dora d Istria scris de o ita­li­an­că, dar tra­dus și pre­fa­țat de mine cu 145 de note de sub­sol, care l‑a făcut inte­li­gi­bil pen­tru toa­tă lumea.

După acest eve­ni­ment, am decis să scriu un roman des­pre aceas­tă mare per­so­na­li­ta­te a cul­tu­rii, pe care l‑am numit Domni­ța Vala­hă. Car­tea a fost citi­tă de spe­cia­liști și am avut eco­uri bune”, a spus prof. Băl­tea­nu.

În data de 13 mar­tie, roma­nul va fi lan­sat și la cena­clul Ori­zont al Uniu­nii Scri­i­to­ri­lor din Timi­șoa­ra. Spre sfâr­și­tul anu­lui, va urma un peri­plu euro­pean, pen­tru a fi lan­sat în alte ora­șe. Ele­na Ghi­ca, Dora d’Is­tria este a Româ­ni­ei, dar și a Ita­li­ei. Ea era aro­mân­că năs­cu­tă în Bucu­rești, dar a locu­it în Rusia, Elve­ția, iar în final, în Ita­lia, unde a rămas defi­ni­tiv.

”Scri­i­toa­rea Viori­ca Băl­tea­nu ana­li­zea­ză cu o pre­ci­zie chi­rur­gi­ca­lă și cu răb­da­re des­ti­nul Ele­nei Ghi­ca, exem­plar des­tin tra­gic. Nu‑i cau­tă slă­bi­ciu­ni­le ero­i­nei, ci o prin­de sub len­ti­la sa foto­gra­fi­că la fel ca pe o fiin­ță vie foar­te luci­dă care pre­fe­ră să înfrun­te cu teme­ri­ta­te tala­zu­ri­le vie­ții, deloc les­ne de stră­bă­tut cu pute­ri­le unei femei, într-un uni­vers cro­it după chi­pul băr­ba­ți­lor”, a expli­cat Nina Cera­nu.

Cu acest pri­lej, a avut loc și un moment artis­tic cu Gian­lu­ca Vanze­lli, prim flau­tist Ope­ra Națio­na­lă Româ­nă Timi­șoa­ra.

Eve­ni­men­tul a fost urmă­rit și de impor­tanți oameni de cul­tu­ră din Ita­lia, Elve­ția, Bel­gia, Fran­ța, Alba­nia. (sur­sa: ziuadevest.ro).

UPDATE: Mul­țu­mi­ri, tutu­ror par­ti­ci­pan­ți­lor la eve­ni­men­tul de oma­gi­e­re a pro­di­gi­oa­sei per­so­na­li­tăți a seco­lu­lui al XIX-lea (de mare actu­a­li­ta­te, și în seco­lul pre­zent): prin­ci­pe­sa Ele­na Ghi­ca ali­as Dora d’Is­tria (Bucu­rești, 1828-Flo­ren­ța, 1888). Mul­țu­mi­ri, ace­lo­ra care au făcut posi­bi­lă mani­fes­ta­rea (direc­to­rii Insti­tu­tu­lui TITU MAIORESCU: cunos­cu­ții oameni de cul­tu­ră Prof. univ. dr. Cri­șu Das­că­lu și Conf. univ. dr. Ioan David; mode­ra­to­rul Conf. univ. dr. Bogdan Mihai Das­că­lu; scri­i­toa­rea și edi­toa­rea Dr. Nina Cera­nu; cri­ti­cul și isto­ri­cul lite­rar Prof. univ. dr. Adri­an Dinu Rachi­e­ru). Momen­te­le muzi­ca­le — dato­ra­te exce­len­tu­lui flau­tist Gian­lu­ca Vanze­lli — au fost splen­di­de! (Prof. univ. dr. Viori­ca Băl­tea­nu).

Citiți și: „Domni­ța vala­hă”, noua car­te a Viori­căi Băl­tea­nu, lan­sa­tă cu fast la Timi­șoa­ra

MN: Arti­co­le­le publi­ca­te de Man­ga­lia News, sem­na­te de scri­i­toa­rea, poe­ta, isto­ri­cul lite­rar, tra­du­că­to­rul, ling­vis­tul, emi­nen­tul cadru uni­ver­si­tar Viori­ca Băl­tea­nu, pot fi vizio­na­te AICI.


Man­ga­lia News, Dumi­ni­că, 1 Mar­tie 2020.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply