NECESAR SPITALE, pe județe. #AjutorSpitale, inițiativă entreprenation.ro

0
231

Vă mul­țu­mim vouă, medi­ci­lor, asis­ten­te­lor și per­so­na­lu­lui din linia I în lup­ta împo­tri­va coro­na­vi­ru­su­lui (COVID-19). Pe voi ne bazăm, toți cei­lalți. Sun­teți ero­ii noș­tri!

Dragi medici, aveți nevo­ie de ceva? Spu­neți-ne. Vrem și putem să vă aju­tăm!

În urmă­toa­re­le săp­tămâni ne aștep­tăm ca în Româ­nia limi­te­le sis­te­mu­lui medi­cal să fie puse seri­os la încer­ca­re. S‑a întam­plat și se întâm­plă in țări mai bine dezvol­ta­te. Ne aștep­tăm să se întâm­ple și la noi.

Din feri­ci­re, exis­tă orga­ni­za­ții care vor să aju­te și care au o par­te din banii, oame­nii și resur­se­le nece­sa­re. Am cre­at aceas­tă plat­for­mă pen­tru a adu­ce împre­u­nă oame­nii din sis­te­mul medi­cal, care sunt acum în pri­ma linie a lup­tei împo­tri­va COVID-19 și antre­pre­no­rii din Româ­nia care vor și pot să ofe­re un aju­tor nepre­țu­it, în aces­te momen­te.

Misiu­nea noas­tra este să aju­tăm spi­ta­le­le, uni­tă­ți­le sani­ta­re și medi­cii de fami­lie din Româ­nia în lup­ta con­tra coro­na­vi­ru­su­lui (COVID-19).

Cum putem aju­ta?

Comu­ni­ta­tea Entre­pre­na­tion are expe­rien­ța și exper­ti­za în a adre­sa rapid (24 ore) pro­ble­me noi și a gene­ra pro­to­ti­puri de solu­ții prin for­ma­tul de 24 Hours Cha­l­len­ge, dezvol­tat și per­fec­tio­nat în cele 7 edi­ții din ulti­mii 4 ani.

”Am pri­mit deja pes­te 700 de cereri de aju­toa­re din toa­tă țara de la medici, sefi de spi­ta­le, medici de fami­lie, sefi de sec­tie ATI, sefi de mater­ni­tati etc, — toti au mare nevo­ie de mate­ri­a­le medi­ca­le și non-medi­ca­le, acum. Uită-te, te rog, cu aten­ție, ca să înțe­legi dimen­siu­nea nevo­i­lor, sunt enor­me! Dacă voi, pri­e­te­nii, cli­en­ții sau par­te­ne­rii voș­tri ne puteți aju­ta cu bani pen­tru achi­zi­ții sau, cel mai bine, direct cu ori­ce can­ti­tăți din pro­du­se­le de mai jos, ar fi extra­or­di­nar, noi putem rezol­va ime­di­at par­tea logis­ti­că, livra­re + for­ma­li­tă­ți­le biro­cra­ti­ce (con­tract dona­ție, pro­ce­se ver­ba­le etc.) ast­fel încât ori­ce con­tri­bu­ții să ajun­gă direct la medi­cii care au nevo­ie ime­di­ată de ele”. https://nevoi-ajutor-spitale.herokuapp.com/

https://ajutorspitale.entreprenation.ro/


Man­ga­lia News, 30.03.2020. (sur­sa: Cris­ti­an Chi­na-Bir­ta).


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele