Murad anunță că va păstra cel puţin 90% dintre angajaţi şi va deschide două centre de ajutor social, la Constanța și Mangalia

0
183

Omul de afa­ceri Muham­mad Murad a trans­mis pe con­tul său de Face­bo­ok, că se va lup­ta să păs­tre­ze con­trac­te­le de mun­că a cel puțin 90% din­tre anga­ja­ții actu­ali ai com­pa­ni­i­lor con­tro­la­te de el.

Tră­im momen­te de dis­pe­ra­re. Nimeni nu știe ce va urma, ce va fi mâi­ne, poimâi­ne. Oare este un test de auto­e­va­lu­a­re sau este un bles­tem pen­tru păca­te­le făcu­te de noi însuși? Mulți din­tre noi se află în spi­ta­le, alții mai noro­coși în caran­ti­nă și alții mai feri­ciți în izo­la­re. Iar cei liberi se simt bine­cu­vân­tați”, scrie Murad.

De ase­me­nea, antre­pre­no­rul sus­ți­ne că, în urmă­toa­re­le trei zile, va des­chi­de în Con­stan­ța și Man­ga­lia, două cen­tre de aju­tor soci­al pen­tru per­soa­ne­le care au veni­turi până în 1200 de lei.

Cu toa­te că sunt foar­te mirat de felul în care ges­tio­nea­ză guver­nul aceas­tă cri­ză, prin lip­sa de comu­ni­ca­re cu medi­ul pri­vat, întâr­zi­e­ri­le în lua­rea deci­zi­i­lor și mai mult bâl­bâi­a­lă în ce pri­veș­te măsu­ri­le în spe­cial eco­no­mi­ce care ne pri­vesc pe noi.

Con­ti­nu­a­rea, pe constantadeazi.ro, 26.03.2020.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele