MODELUL OFICIAL al Declarației pe proprie răspundere și al Adeverinței de angajator, referitoare la circulația persoanelor în afara locuinței/gospodăriei, conform Ordonanței Militare nr. 2 din 21.03.2020

0
304

MODELUL OFICIAL al Decla­ra­ției pe pro­prie răs­pun­de­re și al Ade­ve­rin­ței de anga­ja­tor, refe­ri­toa­re la cir­cu­la­ția per­soa­ne­lor în afa­ra locu­in­ței / gos­po­dă­ri­ei, con­form Ordo­nan­ței Mili­ta­re nr. 2 din 21.03.2020.

Pre­ci­zăm fap­tul că Decla­ra­ția pe pro­pria răs­pun­de­re poa­te fi com­ple­ta­tă inte­gral olo­graf („de mână”), cu pre­lu­a­rea tutu­ror ele­men­te­lor pre­vă­zu­te în mode­lul decla­ra­ției pus la dis­po­zi­ție.

MODEL-Decla­ra­tie-pe-pro­prie-ras­pun­de­re

Decla­ra­ția pe pro­prie răs­pun­de­re com­ple­ta­tă se va afla în pose­sia per­soa­nei care efec­tu­ea­ză depla­sa­rea, împre­u­nă cu docu­men­tul de iden­ti­ta­te și va fi pusă la dis­po­zi­ția repre­zen­tan­ți­lor Poli­ți­ei Româ­ne, ai Jan­dar­me­ri­ei sau ai Poli­ți­ei Loca­le, la momen­tul legi­ti­mă­rii per­soa­nei.

Repre­zen­tan­ții Poli­ți­ei Româ­ne, ai Jan­dar­me­ri­ei sau ai Poli­ți­ei Loca­le pot efec­tua foto­gra­fi­rea docu­men­te­lor (decla­ra­ție pe pro­prie răs­pun­de­re și act de iden­ti­ta­te) la momen­tul legi­ti­mă­rii per­soa­nei.

Men­țio­năm fap­tul că, potri­vit Ordo­nan­ței Mili­ta­re nr. 2 din 21.03.2020, obli­ga­ția com­ple­tă­rii decla­ra­ției pe pro­prie răs­pun­de­re se insti­tu­ie înce­pând cu ora 22.00 a zilei de Luni, 23 mar­tie a.c.

Mode­lul de decla­ra­ție poa­te fi des­căr­cat de pe site-ul web al Guver­nu­lui Româ­ni­ei, Minis­te­ru­lui Afa­ce­ri­lor Inter­ne, pre­cum și de pe site-uri­le celor­lal­te insti­tu­ții cu atri­bu­ții în dome­niu.

Gru­pul de Comu­ni­ca­re Stra­te­gi­că al Guver­nu­lui a publi­cat, în aceas­tă sea­ră, mode­lul ofi­ci­al al Ade­ve­rin­tei pe care anga­ja­to­rul tre­bu­ie să o sem­ne­ze pen­tru fie­ca­re anga­jat care sunt nevo­iți să iasă din locu­in­țe în urmă­toa­rea peri­oa­dă, pen­tru a mer­ge la ser­vi­ciu, în con­tex­tul stă­rii de urgen­ță și a cri­zei cau­za­te de pan­de­mia de coro­na­vi­rus.

MODEL-Ade­ve­rin­ta-anga­ja­tor


Man­ga­lia News, 22.03.2020. (sur­sa: mai.gov.ro).


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele