Ministrul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri, Virgil Popescu: Nu există niciun motiv de îngrijorare în ceea ce privește alimentarea cetățenilor cu electricitate și gaze

0
141

Bucu­rești, 11 mar­tie 2020 —  Vir­gil Popes­cu, Minis­trul Eco­no­mi­ei, Ener­gi­ei și Mediu­lui de Afa­ceri a con­vo­cat astăzi Coman­damen­tul pen­tru situ­a­ții de urgen­ță la nive­lul Minis­te­ru­lui pen­tru a inven­ta­ria măsu­ri­le ce urmea­ză să fie imple­men­ta­te în con­tex­tul epi­de­mi­ei de COVID-19 (Noul Coro­na­vi­rus).

”Avem în vede­re toa­te moda­li­tă­ți­le prin care putem să asi­gu­răm fără între­ru­peri sau sin­co­pe cli­en­ții cas­nici cu ener­gie elec­tri­că și gaze, încer­când să limi­tăm în ace­lași timp inte­rac­țiu­ni­le care nu sunt abso­lut nece­sa­re. Româ­nii tre­bu­ie să știe că nu exis­tă niciun motiv de îngri­jo­ra­re: Sis­te­mul Ener­ge­tic Națio­nal dis­pu­ne de sto­cu­ri­le nece­sa­re func­țio­na­rii în con­di­ții nor­ma­le, func­țio­nea­ză la para­me­tri optimi, iar com­pa­ni­i­le de pro­duc­ție și dis­tri­bu­ție sunt pre­gă­ti­te, au pro­ce­duri inter­ne de lucru și au insti­tu­it măsu­ri­le de pro­tec­ție pen­tru anga­jați. Pe cât posi­bil, îi îndemn pe cli­enți să folo­seas­că instru­men­te­le de pla­tă electronice/online în aceas­tă peri­oa­dă. La nive­lul Minis­te­ru­lui avem Cen­trul Ope­ra­tiv pen­tru Situ­a­ţii de Urgenţă, și îi rog pe repre­zen­tan­ții com­pa­ni­i­lor din ener­gie să păs­tre­ze per­ma­nent legă­tu­ra cu aces­ta și să anun­țe dacă întâm­pi­nă difi­cul­tăți”, a afir­mat Vir­gil Popes­cu.

Minis­trul Eco­no­mi­ei, Ener­gi­ei și Mediu­lui de Afa­ceri le‑a trans­mis repre­zen­tan­ți­lor com­pa­ni­i­lor din ener­gie să-și anun­țe anga­ja­ții că se iau toa­te măsu­ri­le nece­sa­re pen­tru a limi­ta răs­pân­di­rea viru­su­lui. “Impor­tant este să nu intrăm în pani­că, să res­pec­tăm indi­ca­ți­i­le auto­ri­tă­ți­lor și să nu‑i expu­nem pe cei din jur la ris­curi inu­ti­le“, a mai afir­mat Vir­gil Popes­cu.

La întâl­ni­re au par­ti­ci­pat repre­zen­tan­ții com­pa­ni­i­lor din sis­te­mul ener­ge­tic, care au pre­zen­tat situ­a­ția de la nive­lul soci­e­tă­ți­lor, res­pec­tiv pro­ce­du­ri­le de lucru și măsu­ri­le insti­tu­i­te pen­tru limi­ta­rea răs­pân­di­rii COVID-19. S‑a pus accent pe măsu­ri­le lua­te pen­tru limi­ta­rea  con­tac­te­lor cu con­su­ma­to­rul final. De ase­me­nea, Minis­trul Eco­no­mi­ei a soli­ci­tat păs­tra­rea unui canal de comu­ni­ca­re per­ma­nent cu coman­damen­te­le pen­tru situ­a­ții de urgen­ță și cu Direc­ți­i­le de Sănă­ta­te Publi­că de la nive­lul jude­țe­lor.


Man­ga­lia News, 11.03.2020.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply