Ministerul Apărării Naționale face Angajări temporare în sistemul medico-militar

0
230

Medi­cii sunt eroi❣ Locul tău e prin­tre noi!

Anga­jări tem­po­ra­re în sis­te­mul medi­co-mili­tar.

În con­tex­tul efor­tu­ri­lor între­prin­se de auto­ri­tă­ți­le publi­ce pen­tru limi­ta­rea răs­pân­di­rii nou­lui coro­na­vi­rus (COVID-19), Minis­te­rul Apă­ră­rii Națio­na­le a dema­rat măsu­ri­le nece­sa­re pen­tru supli­men­ta­rea numă­ru­lui de pos­turi din sis­te­mul medi­co-mili­tar, în vede­rea înca­dră­rii cât mai rapi­de a aces­to­ra, în con­for­mi­ta­te cu pre­ve­de­ri­le Decre­tu­lui 195, din 16 mar­tie 2020, pri­vind insti­tu­i­rea stă­rii de urgen­ță pe teri­to­ri­ul Româ­ni­ei.

Anga­jă­ri­le se vor face pen­tru o peri­oa­dă de șase luni, con­di­ți­i­le gene­ra­le și cele spe­ci­fi­ce pos­tu­ri­lor care urmea­ză a fi înca­dra­te, punc­te­le de con­tact, docu­men­te­le nece­sa­re și ter­me­ne­le de tri­mi­te­re a cere­ri­lor de anga­ja­re urmând a fi publi­ca­te de fie­ca­re uni­ta­te medi­co-mili­ta­ră pe site-ul pro­priu și pe site-ul cen­tral al MApN — https://www.mapn.ro/cariera/index.php.

Sunt dis­po­ni­bi­le func­ții de medici în dife­ri­te spe­cia­li­tăți (boli infec­ți­oa­se, epi­de­mi­o­lo­gie, pne­u­mo­lo­gie, medi­ci­nă de urgen­ță, medi­ci­nă de labo­ra­tor, ane­ste­zie și tera­pie inten­si­vă, radi­o­lo­gie și ima­gis­ti­că medi­ca­lă, igie­nă, medi­ci­nă inter­nă, medi­ci­nă de fami­lie), asis­tenți medi­cali și far­ma­ciști, în spi­ta­le­le mili­ta­re, insti­tu­te­le și cen­tre­le medi­ca­le ale MApN, din Bucu­rești, Bra­șov, Crai­o­va, Cluj-Napo­ca, Con­stan­ța, Galați, Iași, Pitești, Sibiu și Timi­șoa­ra.

* * *

Măsu­ri­le între­prin­se de Minis­te­rul Apă­ră­rii Națio­na­le au rolul de a creș­te capa­ci­ta­te de reac­ție și rezi­li­en­ță a sis­te­mu­lui medi­co-mili­tar, anga­jat cu for­țe și mij­loa­ce în efor­tul coor­do­nat de Comi­te­tul Națio­nal pen­tru Situ­a­ții Spe­ci­a­le de Urgen­ță pen­tru pre­ve­ni­rea și limi­ta­rea efec­te­lor COVID-19, pre­cum și pen­tru rea­li­za­rea mana­ge­men­tu­lui con­se­cin­țe­lor, rapor­tat la evo­lu­ția situ­a­ți­ei epi­de­mi­o­lo­gi­ce din țară.

Ală­tu­ră-te și tu gru­pu­lui Româ­nia, fii puter­ni­că!
https://www.facebook.com/groups/2355868521179244

#Arma­ta­Ro­mâ­ni­ei #mapn #coro­na­vi­rus #Româ­ni­a­fii­pu­ter­ni­că

sur­sa: Minis­te­rul Apa­ra­rii Natio­na­le, Roma­nia — www.mapn.ro


Man­ga­lia News, 24.03.2020.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply