Mese calde pentru vârstnici și facilități fiscale pentru contribuabili, la Mangalia

0
222

Pri­mă­ria Muni­ci­pi­u­lui Man­ga­lia infor­mea­ză cetă­țe­nii ora­șu­lui că, în con­for­mi­ta­te cu pre­ve­de­ri­le Ordo­nan­ței de Urgen­ță pri­vind une­le măsuri eco­no­mi­ce și fis­ca­le, pla­ta taxe­lor și impo­zi­te­lor loca­le se pre­lun­geș­te până la data de 30 iunie, cu apli­ca­rea redu­ce­ri­lor de 10% sti­pu­la­tă, în pre­zent, până la 31 mar­tie.

Tot­o­da­tă, Pri­mă­ria Man­ga­lia, prin Direc­ția de Asis­ten­ță Soci­a­lă, a înce­put demer­su­ri­le pen­tru apli­ca­rea pre­ve­de­ri­lor arti­co­lu­lui 8 din Ordo­nan­ța Mili­ta­ră Nr.2 /21.03.2020. În acest sens, auto­ri­tă­ți­le loca­le iden­ti­fi­că și iau în evi­den­ță per­soa­ne­le în vâr­stă de pes­te 65 de ani, fără sus­ți­nă­tori sau altă for­mă de aju­tor. Pri­me­le măsuri de spri­jin pen­tru vâr­st­ni­cii ora­șu­lui au fost apli­ca­te încă de la înce­pu­tul săp­tămâ­nii tre­cu­te, prin repre­zen­tan­ții DAS, care aju­tă pen­sio­na­rii ora­șu­lui, ast­fel încât, aceștia să evi­te pe cât posi­bil ieși­ri­le din casă, fiind cate­go­ria cea mai vul­ne­ra­bi­lă în fața viru­su­lui.

Pe toa­tă dura­ta stă­rii de urgen­ță, muni­ci­pa­li­ta­tea apli­că mai mul­te măsuri în vede­rea redu­ce­rii expu­ne­rii vâr­st­ni­ci­lor în afa­ra locu­in­țe­lor. La soli­ci­ta­rea pri­ma­ru­lui Radu Cris­ti­an, toți vâr­st­ni­cii și per­soa­ne­le cu diza­bi­li­tăți, bene­fi­ci­ari ai măsu­ri­lor soci­a­le deja exis­ten­te la nive­lul comu­ni­tă­ții, vor pri­mi aca­să pache­te­le luna­re ofe­ri­te de auto­ri­tăți, dar și recom­pen­se­le pen­tru împli­ni­rea unor vâr­ste.

Pe toa­tă dura­ta stă­rii de urgen­ță, Pri­mă­ria Man­ga­lia va oferi o masă cal­dă, care va fi dusă la domi­ci­liu, tutu­ror vâr­st­ni­ci­lor care au nevo­ie de spri­ji­nul auto­ri­tă­ți­lor, pen­tru a tre­ce mai ușor pes­te aceas­tă peri­oa­dă cri­ti­că.

”Prin­ci­pa­la noas­tră gri­jă este să pro­te­jăm per­soa­ne­le cele mai vul­ne­ra­bi­le în fața aces­tui virus. Aju­tăm toți seni­o­rii ora­șu­lui, aflați în izo­la­re sau care nu se pot îngriji sin­guri, care nu au rude sau alte per­soa­ne apro­pi­a­te. Prin inter­me­di­ul cole­gi­lor de la Asis­ten­ță Soci­a­lă, le ducem mân­ca­re cal­dă, le facem cum­pă­ră­tu­ri­le, le luăm medi­ca­men­te­le de care au nevo­ie și îi aju­tăm cu ori­ce mai vor, ast­fel încât, să rămâ­nă în casă cât mai mult timp posi­bil, pe dura­ta cri­zei”, a decla­rat pri­ma­rul Man­ga­li­ei, Radu Cris­ti­an.


Man­ga­lia News, 24.03.2020. (sur­sa: Biro­ul de pre­să al Pri­mă­ri­ei Man­ga­lia).


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele