Medicul Sylvia Hoişie, „Mama Polidinului”, vorbeşte în premieră despre noul coronavirus: „În viaţa mea nu m‑am spălat atât de des pe mâini“

0
568

Medi­cul Syl­via Hoişie (93 de ani) a făcut par­te din echi­pa care a inven­tat Poli­di­nul, pro­dus 100% româ­nesc la care s‑a mun­cit vre­me de şase ani. Spe­cia­lis­tul ne poves­teş­te des­pre agre­si­vi­ta­tea viru­su­lui care a cuprins întrea­ga pla­ne­tă, dar şi des­pre alte epi­de­mii cu care s‑a con­frun­tat în copi­lă­rie şi în vre­me de răz­boi.

Medi­cul Syl­via Hoişie a cunos­cut dra­ma Holo­ca­us­tu­lui, iar după răz­boi a deve­nit medic, făcând par­te din ple­ia­da de spe­cia­li­şti renu­mi­ţi ai Insti­tu­tu­lui Can­ta­cu­zi­no din Iaşi, o fili­a­lă a celui din Bucu­reşti, con­dus de bac­te­ri­o­lo­gul Petre Con­drea, pro­fe­sor la Facul­ta­tea de Medi­ci­nă din Iaşi şi fost elev al cele­bru­lui micro­bi­o­log Ion Can­ta­cu­zi­no.

Ade­vă­rul: Doam­na doc­tor, cum aţi ajuns să lucra­ţi în dome­ni­ul Bac­te­ri­o­lo­gi­ei?

Syl­via Hoişie: În anul 1952, după exa­me­nul de stat, am fost repar­ti­za­tă de Minis­te­rul Sănă­tă­ţii la Insti­tu­tul Can­ta­cu­zi­no, pen­tru că spe­cia­li­ta­tea pe care am absolvit‑o la Medi­ci­nă era Igie­na. În tim­pul facul­tă­ţii, am lucrat ca inter­nă la spi­ta­le­le din Iaşi, la un spi­tal de medi­ci­nă inter­nă şi la cel de boli con­ta­gi­oa­se, unde am înce­put să înţe­leg şi să-mi pla­că medi­ci­na. Totu­şi, la absol­vi­re, nu am ales Spi­ta­lul de boli con­ta­gi­oa­se, ci labo­ra­to­rul şi aşa am ajuns la Insti­tu­tul Can­ta­cu­zi­no din Iaşi, o secţie a celui de la Bucu­reşti.

Cum de s‑a ajuns ca o fili­a­lă să rea­li­ze­ze Poli­di­nul?

În stră­i­nă­ta­te, în ţări pre­cum Franţa, Ger­ma­nia, Elveţia, chiar şi Polo­nia, se folo­seau pre­pa­ra­te imu­nos­ti­mu­la­toa­re pen­tru cre­ş­te­rea imu­ni­tă­ţii, pen­tru ca orga­nis­mul să poa­tă lup­ta împo­tri­va infe­cţi­i­lor bac­te­rie­ne. Şi aşa a apă­rut ide­ea ca şi la noi, la Iaşi şi Bucu­reşti, să se încer­ce pro­du­ce­rea unui ase­me­nea pre­pa­rat. La Iaşi, din colec­ti­vul care a înce­put cer­ce­tă­ri­le făceau par­te patru per­soa­ne, dar la Bucu­reşti erau mai mulţi. Eram cu toţii foar­te tineri, media de vâr­stă fiind în jur de 25–26 de ani şi plini de chef de lucru.

Cât a durat până când să rea­li­za­ţi pro­du­sul care a revo­lu­ţio­nat lumea medi­ca­lă româ­neas­că?

După şase ani de mun­că s‑a reu­şit obţi­ne­rea aces­tui pre­pa­rat pe care l‑am numit Poli­din.

Acest medi­ca­ment-minu­ne, pe care aproa­pe cu toţii l‑am uti­li­zat în copi­lă­rie, nu se mai pro­du­ce. Cre­deţi că ar fi folo­sit Poli­di­nul în epi­de­mia de coro­na­vi­rus?

Poli­di­nul ar fi putut să fie un adju­vant într-un tra­ta­ment. Poli­di­nul ar aju­ta să cre­as­că rezis­tenţa orga­nis­mu­lui. Noi reco­man­dam Poli­di­nul, între alte­le, în şcoli. Se ştia că peri­oa­da de gri­pă apa­re în toam­nă şi copi­ii au fost injec­ta­ţi cu Poli­din, cu rezul­ta­te foar­te bune.

Citiți con­ti­nu­a­rea în adevarul.ro/locale/constanta. (MN: Mul­țu­mim, Mari­a­na Ian­cu).


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply