Medicii de la Spitalul Mangalia acordă CONSILIERE și ÎNDRUMARE TELEFONICĂ tuturor pacienților, în scopul limitării deplasărilor până la spital, pentru scăderea riscului de contaminare. TELEFOANELE, pe specialități medicale, AICI:

1
1562

Spi­ta­lu­lul Muni­ci­pal pune la dis­po­zi­ția comu­ni­tă­ții din Man­ga­lia nume­re­le de tele­fon la care vor răs­pun­de medici din toa­te spe­cia­li­tă­ți­le medi­ca­le. Aceștia vor oferi con­si­li­e­re și îndru­ma­re tele­fo­ni­că tutu­ror pacien­ți­lor, în sco­pul limi­tă­rii depla­să­ri­lor până la spi­tal, pen­tru scă­de­rea ris­cu­lui de con­ta­mi­na­re.

Cei care întâm­pi­nă pro­ble­me de sănă­ta­te, în aceas­tă peri­oa­dă, pot ape­la urmă­toa­re­le nume­re de tele­fon:

0790906835 – Medi­ci­nă Inter­nă,

0744340539 – Der­ma­to­lo­gie,

0773758133 – Dia­bet,

0722790905 – Onco­lo­gie,

0721096345 – Endo­cri­no­lo­gie,

0745812068 – O.R.L.,

0721377678 — Psi­ho­lo­gie,

0790906834 – Neu­ro­lo­gie,

0790906839 – Gine­co­lo­gie,

0790906837 – Pedia­trie,

0790906838 – Orto­pe­die.

”Sun­tem aici în slu­j­ba dum­ne­a­voas­tră, acor­dați-ne încre­de­re!”


Man­ga­lia News, Mier­curi, 18.03.2020.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

1 COMENTARIU

Leave a Reply