Măsurile anticriză ale Guvernului: Șomaj tehnic, linii de credit pentru firme, rambursări de TVA

0
273

Mai mul­te masuri eco­no­mi­ce meni­te sa dimi­nu­e­ze efec­te­le nega­ti­ve ale epi­de­mi­ei COVID-19 asu­pra fir­me­lor care isi vor sus­pen­da acti­vi­ta­tea au fost apro­ba­te recent de Guvern. Anu­mi­te seg­men­te din eco­no­mie, asa cum sunt hote­lu­ri­le, res­ta­u­ran­te­le si trans­por­tul ruti­er de per­soa­ne, vor fi aproa­pe para­li­za­te in urma­toa­rea peri­oa­da, asa ca sta­tul a luat deci­zia de a le sus­ti­ne.

Prin­tre masu­ri­le anti­cri­za se numa­ra sus­ti­ne­rea finan­ciara de la buget pen­tru pla­ta soma­ju­lui teh­nic, cre­di­te garan­ta­te de stat pen­tru intre­prin­de­ri­le mici si mij­lo­cii si ram­bu­r­sa­rea TVA.

Soma­jul teh­nic va fi supor­tat de la buget

Prin­tre cele mai impor­tan­te masuri pe care le va lua Guver­nul in urma­toa­rea peri­oa­da se numa­ra pla­ta de la buget a soma­ju­lui teh­nic, in limi­ta a 75% din sala­ri­ul brut.

Afla mai mul­te infor­ma­tii des­pre pro­ce­du­ra pe care tre­bu­ie s‑o urmeze fir­me­le pri­vind soma­jul teh­nic! »

De reti­nut fap­tul ca nu toa­te com­pa­ni­i­le vor bene­fi­cia de aceas­ta faci­li­ta­te, ci doar cele afec­ta­te direct de masu­ri­le res­tric­ti­ve care au fost lua­te pe peri­oa­da situ­a­ti­ei de urgen­ta.

”Dau exem­plu hote­luri, res­ta­u­ran­te, cafe­ne­le, insti­tu­tii de spec­ta­co­le, prin sus­pen­da­rea acti­vi­ta­tii pe peri­oa­da situ­a­ti­ei de urgen­ta. Prac­tic, aces­ti anga­ja­tori, aces­te com­pa­nii sau alte cate­go­rii de anga­ja­tori, ca urma­re a masu­ri­lor res­tric­ti­ve adop­ta­te de auto­ri­tati in baza decre­tu­lui pen­tru situ­a­tii de urgen­ta, este clar ca nu isi pot plati anga­ja­tii, pen­tru ca si-au intre­rupt tem­po­rar, total sau par­ti­al acti­vi­ta­tea”, a cla­ri­fi­cat Ludo­vic Orban.

Asa­dar, Guver­nul a luat in cal­cul dife­ren­ti­e­rea in doua cate­go­rii de anga­ja­tori. Pri­ma este ace­ea care a fost afec­ta­ta direct de masuri res­tric­ti­ve (HORECA, hote­luri, res­ta­u­ran­te, cafe­ne­le, insti­tu­tii de spec­ta­col) si a doua este afec­ta­ta de dife­ri­te con­se­cin­te ale epi­de­mi­ei.

Cre­di­te garan­ta­te de stat

Pre­mi­e­rul a mai spus ca vor fi alo­ca­te linii de cre­dit pen­tru com­pa­nii prin pro­gra­mul IMM Invest Roma­nia. Valoa­rea maxi­ma a cre­di­te­lor pen­tru finan­ta­rea capi­ta­lu­lui de lucru acor­da­te unei fir­me nu poa­te depa­si media chel­tu­ie­li­lor afe­ren­te capi­ta­lu­lui de lucru din ulti­mii doi ani fis­cali, in limi­ta a 5.000.000 lei. Pen­tru cre­di­te­le de inves­ti­tii valoa­rea maxi­ma a finan­ta­rii este vor­ba des­pre suma de 10.000.000 lei. Pen­tru cre­di­te­le de inves­ti­tii, valoa­rea maxi­ma a finan­ta­rii este de 10 mil. lei. In cazul micro­in­tre­prin­de­ri­lor, valoa­rea maxi­ma este de 500.000 lei, iar pen­tru intre­prin­de­ri­le mici de un mili­on de lei, cu garan­ti­i­le aco­pe­rind 90% din valoa­rea cre­di­tu­lui.

Con­di­tia este ca fir­me­le sa dove­deas­ca prin­tr-un ates­tat de la Minis­te­rul Eco­no­mi­ei (obti­nut in medi­ul onli­ne) ca au sufe­rit pier­deri de pe urma epi­de­mi­ei de coro­na­vi­rus.

Cre­di­te­le ori lini­i­le de cre­dit sunt pen­tru inves­ti­tii sau pen­tru asi­gu­ra­rea capi­ta­lu­lui de lucru, iar garan­tia sta­tu­lui repre­zin­ta 80% din valoa­rea cre­di­tu­lui (90% pen­tru micro­in­tre­prin­deri).

Fir­me­le a caror acti­vi­ta­te va fi afec­ta­ta de noul virus pot pri­mi cer­ti­fi­ca­te de situ­a­tie de urgen­ta de la stat, pe care le pot uti­li­za pen­tru a obti­ne cre­di­te, dar si ca sa ren­e­go­cie­ze con­trac­te cu par­te­ne­rii. Cites­te mai mul­te des­pre cer­ti­fi­ca­tul de situ­a­tie de urgen­ta pe care tre­bu­ie sa il obti­na fir­me­le afec­ta­te.

Ram­bu­r­sari de TVA

Sta­tul va asi­gu­ra ram­bu­r­sa­rea TVA pana in limi­ta sumei de 9 mili­ar­de lei pen­tru a asi­gu­ra flu­xul de capi­tal catre com­pa­nii, toc­mai pen­tru a putea per­mi­te com­pa­ni­i­lor sa bene­fi­cie­ze de capi­ta­lul de lucru nece­sar pen­tru func­tio­na­re.

Alte masuri anti­cri­za

Va fi majo­rat buge­tul alo­cat pen­tru decon­ta­rea con­ce­di­i­lor medi­ca­le.

Va fi ama­nat ter­me­nul limi­ta pen­tru pla­ta impo­zi­te­lor si taxe­lor loca­le (cla­diri, impo­zi­tul pe teren, res­pec­tiv impo­zi­tul pe mij­loa­ce­le de trans­port) pana la 30 iunie, de la 31 mar­tie.

Todo­da­ta, se mai sus­pen­da sau nu incep masu­ri­le de exe­cu­ta­re sili­ta, cu excep­tia celor care se apli­ca pen­tru recu­pe­ra­rea cre­an­te­lor buge­ta­re sta­bi­li­te prin hota­rari jude­ca­to­res­ti pro­nun­ta­te in mate­rie pena­la, pro­ve­ni­te din savar­si­rea de infrac­tiuni.

(sur­sa: contabilul.manager.ro).


Man­ga­lia News, 19.03.2020.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele