Marile Rețele Comerciale, apel către clienți: Vă rugăm să fiţi cumpătaţi şi chibzuiţi la ce şi cât cumpăraţi!

0
273

Aso­ci­a­ţia Mari­lor Reţe­le Comer­ci­a­le din Româ­nia îi roa­gă pe cli­enţi să fie cum­pă­ta­ţi şi chi­b­zui­ţi la ce şi cât cum­pă­ră şi îi asi­gu­ră că exis­tă can­ti­tă­ţi şi sto­curi pen­tru toţi.

Ştim că mulţi din­tre voi sunt pre­o­cu­pa­ţi în legă­tu­ră cu efec­te­le răs­pân­di­rii Coro­na­vi­ru­su­lui (Covid-19). Vă înţe­le­gem şi vă împăr­tă­şim îngri­jo­ră­ri­le şi vă anu­nţăm că facem tot ce putem pen­tru ca voi şi fami­li­i­le voas­tre să aveţi ali­men­te­le şi pro­du­se­le esenţi­a­le de care aveţi nevo­ie. Cele mai impor­tan­te obiec­ti­ve pen­tru noi sunt de a ne pro­te­ja anga­ja­ţii, cli­enţii şi de a asi­gu­ra dis­po­ni­bi­li­ta­tea pro­du­se­lor. Lucrăm îndea­proa­pe cu auto­ri­tă­ţi­le, fur­ni­zo­rii şi par­te­ne­rii noş­tri logis­tici, pen­tru a asi­gu­ra fur­ni­za­rea de bunuri în maga­zi­ne şi pen­tru a apro­vi­zio­na depo­zi­te­le logis­ti­ce cu pro­du­se­le a căror cere­re este ridi­ca­tă, dau asi­gu­rări repre­zen­tan­ții Aso­ci­a­ți­ei Mari­lor Rețe­le Comer­ci­a­le, citați de Agerpres.

Ei atrag aten­ția însă că “A cum­pă­ra mai mult decât ai nevo­ie, poa­te însem­na une­ori să îi laşi pe cei­la­lţi fără pro­du­se­le de care şi ei au nevo­ie”.

Citeș­te mai mult AICI. (sur­sa: stiri.tvr.ro, 15.03.2020).


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply