MApN — Institutul Cantacuzino participă la diagnosticarea Covid-19

0
211

Minis­te­rul Apă­ră­rii Națio­na­le, Româ­nia — www.mapn.ro — Insti­tu­tul Can­ta­cu­zi­no par­ti­ci­pă la dia­gnos­ti­ca­rea Covid-19.

În peri­oa­da 12 — 16 mar­tie a.c., la soli­ci­ta­rea Comi­te­tu­lui Națio­nal pen­tru Situ­a­ții Spe­ci­a­le de Urgen­ță, adre­sa­tă Minis­te­ru­lui Apă­ră­rii Națio­na­le, spe­cia­liș­tii Labo­ra­to­ru­lui infec­ții res­pi­ra­to­rii vira­le din Insti­tu­tul Națio­nal de Cer­ce­ta­re-Dezvol­ta­re Medi­co-Mili­ta­ră „Can­ta­cu­zi­no”, au efec­tu­at tes­te de dia­gnos­tic mole­cu­lar pen­tru apro­xi­ma­tiv 1.000 de pro­be recol­ta­te de la per­soa­ne sus­pec­te de infec­ție cu noul Coro­na­vi­rus.

Labo­ra­to­rul Infec­ții Res­pi­ra­to­rii Vira­le este acre­di­tat de către Orga­ni­za­ția Mondi­a­lă a Sănă­tă­ții încă din anul 1969 și este Cen­tru Națio­nal de Refe­rin­ță pen­tru gri­pă în Româ­nia.

Insti­tu­tul Națio­nal de Cer­ce­ta­re-Dezvol­ta­re Medi­co-Mili­ta­ră „Can­ta­cu­zi­no” con­tri­bu­ie, ală­tu­ri de cele­lal­te uni­tăți sani­ta­re, la creș­te­rea capa­ci­tă­ții de dia­gnos­ti­ca­re a COVID-19 pe teri­to­ri­ul Româ­ni­ei.


Man­ga­lia News, 17.03.2020. (sur­sa: mapn.ro).


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply