Magdalena Iacob — Lecții online, la Școala Gimnazială “George Coșbuc” 23 August [galerie FOTO]

1
569

Dragi cole­ge, dragi colegi, e momen­tul să demon­străm că facem aceas­tă mese­rie din voca­ție! E dato­ria noas­tră să găsim solu­ții inte­rac­ti­ve, TIC, pen­tru a oferi copi­i­lor o alter­na­ti­vă de a petre­ce un timp de cali­ta­te în pro­pria locu­in­ță. E res­pon­sa­bi­li­ta­tea noas­tră să ne con­ti­nu­am acti­vi­ta­tea, chiar și in aces­te con­di­ții… și, mai ales, nu avem nicio scu­za sa nu o facem! Mij­loa­ce­le sunt la îndemâ­na!

In zile­le de joi și vineri, 12 și 13 mar­tie, cadre­le didac­ti­ce ale șco­lii noas­tre au iden­ti­fi­cat nume­roa­se meto­de de a lucra onli­ne, au rea­li­zat gru­puri pe cla­se, au comu­ni­cat cu părin­ții și ele­vii pen­tru orga­ni­za­rea acti­vi­tă­ții, au rea­li­zat și au făcut prac­tic lec­ții onli­ne.

Școa­la con­ti­nua! Via­ța învin­ge viru­sul! Împre­u­na sun­tem puter­nici, ino­va­tivi, cre­a­tivi și for­mam o comu­ni­ta­te care înva­ță per­ma­nent!

Mul­țu­mesc, cole­gi­lor! Mul­țu­mesc, părin­ți­lor cola­bo­ra­tivi! Mul­țu­mesc, minu­na­ți­lor copii (unii își ofe­ră locu­in­ța și celor care nu au posi­bi­li­tăți)!

Mul­țu­mim Pri­mă­ri­ei și Con­si­li­u­lui local al comu­nei 23 August, pen­tru spri­ji­nul finan­ci­ar pri­vind imple­men­ta­rea teh­no­lo­gi­i­lor moder­ne in școa­la noas­tră! In săp­tămâ­na ce urmea­ză, toa­te cla­se­le gim­na­zi­a­le din 23 August vor fi dota­te cu table inte­rac­ti­ve… Se lucrea­ză la montaj și cali­bra­re in fie­ca­re cla­să! Urmea­ză mobi­li­er modern și alte dotări!

Mul­țu­mim echi­pei Digi­ta­li­a­da — model de Școa­lă a vii­to­ru­lui! Nu cre­deam că vom ajun­ge sa uti­li­zam toa­te resur­se­le voas­tre atât de curând, dar când momen­tul a venit, NU NE‑A SURPRINS!!! Eram aici, eram pre­gă­tiți și am făcut față!

Poves­tea con­ti­nuă!

Prof. Magda­le­na Iacob, mar­tie 2020.

UPDATE: Avem Digi­ta­li­a­da in lim­ba româ­nă, ca plat­for­ma! Însă uti­li­zam și apli­ca­ți­i­le ofe­ri­te de par­te­neri inter­națio­nali Kaho­ot, Qui­z­ziz, Socra­ti­ve (i love’it!), Pad­let, Mozaik3D și mul­te alte­le… Sun­tem inven­tivi și găsim solu­ții, pen­tru ele­vii care nu bene­fi­ci­a­ză de aces­te mij­loa­ce! Nu avem pre­ten­ția că știm tot, dar învă­țăm împre­u­nă!

Nu vă temeți! Învă­țămân­tul cla­sic nu dis­pa­re! Inte­rac­țiu­nea uma­nă este indis­pen­sa­bi­lă! Doar ne adap­tăm din mers și găsim solu­ții! Să nu ne mai sur­prin­dă nin­soa­rea, iar­na și sece­ta, vara.

UPDATE 2: Valen­ti­na DavidFOARTE UTIL! Func­tio­nea­za!
https://www.webex.com/webexremoteedu.html
Tuto­ri­al: https://cisco.box.com/s/6d5i4gby40y6gyj5cgtfawi4706mpjhf


Man­ga­lia News, 14.03.2020.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

1 COMENTARIU

  1. Toa­tă lau­da pen­tru idee. Dar cu izo­la­rea cum rama­ne? Ar tre­bui ca Pri­ma­ria sa inter­zi­că adu­na­rea. Se încal­că fla­grant masu­ri­le de pre­ven­tie!

Leave a Reply