MAE a alocat o linie telefonică suplimentară ce poate fi apelată de către cetățenii români din străinătate care se confruntă cu situații dificile, în vederea identificării de soluții pentru revenirea în țară

0
234

Comu­ni­cat de pre­să pri­vind acor­da­rea de asis­ten­ță cetă­țe­ni­lor români din stră­i­nă­ta­te în con­text COVID-19

Evo­lu­ția epi­de­mi­ei cu COVID-19 la nivel glo­bal repre­zin­tă o pro­vo­ca­re fără pre­ce­dent pen­tru toa­te sta­te­le afec­ta­te. De la înce­pu­tul aces­tei cri­ze, Minis­te­rul Afa­ce­ri­lor Exter­ne a acțio­nat atât în sen­sul con­tri­bu­ți­ei la efor­tu­ri­le comu­ne de limi­ta­re a răs­pân­di­rii aces­tei epi­de­mii, cât și în sen­sul pro­te­jă­rii cetă­țe­ni­lor români din stră­i­nă­ta­te.

Având în vede­re pri­o­ri­ta­tea con­stan­tă a MAE pen­tru cetă­țe­nii români din stră­i­nă­ta­te, mai ales în con­tex­tul actu­al, în peri­oa­da ime­di­at urmă­toa­re, MAE va con­ti­nua în mod sus­ți­nut aces­te efor­turi, în limi­te­le posi­bi­li­tă­ți­lor rea­le de acțiu­ne în teren și a com­pe­ten­țe­lor sale. MAE atra­ge aten­ția asu­pra fap­tu­lui că, pe măsu­ră ce auto­ri­tă­ți­le tot mai mul­tor sta­te înăs­presc măsu­ri­le res­tric­ti­ve de tranzit trans­fron­ta­li­er, capa­ci­ta­tea de acțiu­ne a MAE se redu­ce în con­se­cin­ță, aces­tea afec­tând în mod sub­stan­ți­al posi­bi­li­tă­ți­le de iden­ti­fi­ca­re a unor solu­ții rea­le pen­tru faci­li­ta­rea reve­ni­rii în țară a cetă­țe­ni­lor români din stră­i­nă­ta­te.

Tot­o­da­tă, înce­pând de astăzi, 17 mar­tie, MAE a alo­cat o linie tele­fo­ni­că supli­men­ta­ră ce poa­te fi ape­la­tă de către cetă­țe­nii români din stră­i­nă­ta­te care se con­frun­tă cu situ­a­ții difi­ci­le, în vede­rea iden­ti­fi­că­rii de solu­ții pen­tru reve­ni­rea în țară.

Aceas­tă linie tele­fo­ni­că vine în com­ple­ta­rea nume­re­lor dis­po­ni­bi­le pen­tru fie­ca­re misiu­ne diplo­ma­ti­că sau ofi­ciu con­su­lar și care sunt dis­po­ni­bi­le pe pagi­na de inter­net a MAE — www.mae.ro/romanian-missions.

Ast­fel, MAE reco­man­dă cetă­țe­ni­lor români să con­tac­te­ze misiu­nea diplo­ma­ti­că sau ofi­ci­ul con­su­lar din sta­tul în care se află, sau numă­rul de tele­fon 00 40 21 431 20 59 pen­tru noti­fi­ca­rea pre­zen­ței în sta­te­le în care se află la acest moment și comu­ni­ca­rea date­lor de con­tact. Aces­te ele­men­te vor per­mi­te MAE o mai bună eva­lu­a­re a situ­a­ți­i­lor pro­ble­ma­ti­ce la acest moment și iden­ti­fi­ca­rea de solu­ții punc­tu­a­le, împre­u­nă cu alte sta­te.

În con­text, MAE pre­ci­zea­ză că, până în pre­zent, au fost rea­li­za­te mul­ti­ple demer­suri pen­tru faci­li­ta­rea reve­ni­rii în țară a unor cetă­țeni români care se aflau în stră­i­nă­ta­te, fie ca turiști, fie în tranzit, fie în situ­a­ții de urgen­ță medi­ca­lă și care au fost afec­tați în mod direct de măsu­ri­le adop­ta­te de către sta­te­le în care se aflau, sta­te­le de tranzit sau de măsu­ra adop­ta­tă de auto­ri­tă­ți­le româ­ne pri­vind sus­pen­da­rea zbo­ru­ri­lor înspre și din­spre Ita­lia.

Ast­fel, prin aces­te demer­suri și în coo­pe­ra­re cu alte sta­te, de la înce­pu­tul lunii mar­tie, mai mulți cetă­țeni români au reve­nit în sigu­ran­ță în Româ­nia:

- 14 stu­denți români care se aflau în Cehia în cadrul unui pro­gram de schimb de expe­rien­ță au reve­nit la Bucu­rești la data de 13 mar­tie.

- 17 cetă­țeni români aflați în Ita­lia în momen­tul adop­tă­rii de către Guver­nul Ita­li­an a măsu­rii caran­ti­nei asu­pra între­gu­lui teri­to­riu al Ita­li­ei și sus­pen­da­rea zbo­ru­ri­lor de către auto­ri­tă­ți­le româ­ne înspre și din­spre Ita­lia au reve­nit în țară pe 13 și 14 mar­tie.

- 22 de cetă­țeni români aflați în Maroc au reve­nit în țară în peri­oa­da 13–16 mar­tie.

- 16 cetă­țeni români aflați pe vasul de croa­zie­ră Cos­ta Magi­ca și care au reve­nit în țară în data de 15 mar­tie.

- în ace­eași zi, alți 2 cetă­țeni români care se aflau în Mongo­lia au reve­nit în țară.

- 50 de cetă­țeni români care se aflau pe vasul de croa­zie­ră Cos­ta Fort­u­na acos­tat în Sin­ga­po­re au reve­nit în țară la 11, res­pec­tiv 16 mar­tie.

- 16 cetă­țeni români care se aflau pe vasul de croa­zie­ră Grand Prin­cess în SUA au reve­nit în țară pe 12, res­pec­tiv 16 mar­tie.

MAE reîn­no­ieș­te ape­lu­ri­le făcu­te ante­ri­or pri­vind evi­ta­rea călă­to­ri­i­lor care nu sunt esen­ți­a­le și reco­man­da­rea ca turiș­tii sau cetă­țe­nii români aflați tem­po­rar în stră­i­nă­ta­te să revi­nă de urgen­ță în țară.

De ase­me­nea, din dis­po­zi­ția minis­tru­lui afa­ce­ri­lor exter­ne Bogdan Aures­cu, la nive­lul MAE func­țio­nea­ză o celu­lă de cri­ză care lucrea­ză per­ma­nent și coor­do­nea­ză efor­tu­ri­le misiu­ni­lor diplo­ma­ti­ce și ale ofi­ci­i­lor con­su­la­re ale Româ­ni­ei pen­tru iden­ti­fi­ca­rea de solu­ții opti­me pen­tru dife­ri­te­le cate­go­rii de cetă­țeni români care se află încă în stră­i­nă­ta­te, fără o posi­bi­li­ta­te rea­lă de a‑și con­ti­nua șede­rea în ace­le sta­te.

Tot din dis­po­zi­ția minis­tru­lui afa­ce­ri­lor exter­ne Bogdan Aures­cu, urma­re coor­do­nă­rii cu minis­trul afa­ce­ri­lor exter­ne ceh Tomas Petri­cek, cu care a avut o dis­cu­ție tele­fo­ni­că, Repre­zen­tan­ța Per­ma­nen­tă a Româ­ni­ei la Bru­xe­l­les a făcut demer­suri în cur­sul zilei de ieri pen­tru un demers coor­do­nat la nivel UE în vede­rea repa­tri­e­rii turiș­ti­lor cetă­țeni euro­peni aflați în sta­te din afa­ra Euro­pei.

MAE face apel la cetă­țe­nii români de a da dova­dă de înțe­le­ge­re și res­pon­sa­bi­li­ta­te și de a eva­lua în mod res­pon­sa­bil oport­u­ni­ta­tea călă­to­ri­i­lor în stră­i­nă­ta­te în acest moment. Ast­fel de călă­to­rii pot antre­na ris­curi majo­re, peri­cli­tând sigu­ran­ța cetă­țe­ni­lor și posi­bi­li­ta­tea aces­to­ra de reve­ni­re în țară.

Tot­o­da­tă, MAE face apel la cetă­țe­nii români cu domi­ci­liu sau reșe­din­ța în stră­i­nă­ta­te de a res­pec­ta cu stric­te­țe reco­man­dă­ri­le auto­ri­tă­ți­lor din aces­te sta­te și sub­li­ni­a­ză că depla­să­ri­le către Româ­nia nu sunt reco­man­da­te. Aces­te depla­sări pot fi afec­ta­te de res­tric­ți­i­le impu­se de sta­te­le de tranzit și pot con­sti­tui un fac­tor supli­men­tar de pro­pa­ga­re a infec­ți­ei cu COVID-19, punând ast­fel în peri­col sigu­ran­ța celor de aca­să.


Man­ga­lia News, 17.03.2020. (sur­sa: http://www.mae.ro/).


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele