Lucian Ciuchiță — Scriitorul si marea

0
418

Lucian Ciu­chi­ță — Scri­i­to­rul si marea

Nisi­pul tim­pu­lui, întins pe o pla­jă a des­ti­nu­lui, ca o fru­moa­să cur­te­za­nă vene­ți­a­nă, se lasă mân­gâi­at ale­ne de valu­ri­le spe­ran­ței… Ici-colo se văd niș­te pes­că­ruși gura­livi ca niș­te îngeri albi pogorâți din cerul con­ști­in­ței divi­ne, care țipă neli­niș­tiți că țăr­mul popa­su­lui lor le dis­pa­re de sub picio­ru­șe, sufo­cat de imen­si­ta­tea mării. Și totuși, din acea mare învol­bu­ra­tă, cu iz apo­ca­lip­tic, se dis­tin­ge, unde­va în depăr­ta­re, un scri­i­tor roman­tic, nici tânăr, nici bătrân, cu capul ițit mân­dru dea­su­pra valu­ri­lor. Și, dacă puțin din spu­ma valu­ri­lor i se pre­lin­ge pe la tâm­ple, în schimb sufle­tul îi este de-azur și jar moc­nit.

Aş vrea să pri­vesc marea de aca­să, cu ori­zon­tul plin de spe­ranţă, cu albas­trul ei sublim, cu frea­mă­tul valu­ri­lor încin­se de furia adân­cu­ri­lor care se revar­să pes­te nisi­pul alb al pla­je­lor, cu răsă­ri­tul care te tre­zeş­te la via­ţa şi apu­sul care îţi răs­plă­teş­te tru­da. Şi asta chiar dacă, de mul­te ori, răsă­ri­tul şi apu­sul sunt doar ilu­zii opti­ce ale Soa­re­lui. Dar marea îmi vor­beş­te, prin gla­sul cris­ta­lin al valu­ri­lor oar­be, prin urme­le paşi­lor pe nisip, fără să fie mătu­ra­te de alte valuri, iar mai apoi se pierd în depăr­ta­re, spul­be­rând rădă­ci­na apei, antrenând în furia lor nisi­pul adân­cu­ri­lor, care se scur­ge, ca într‑o clep­si­dră, luând cu el şi ocea­nul, într‑o miş­ca­re rit­mi­că pen­tru călă­to­ria pes­te timp. Mi‑e dor de mare, dar Nu-mi pla­ce să o pri­vesc! Mă spe­rie fri­gul, furia şi adân­cu­ri­le ei.

Dacă îţi este fri­că, nu vei reu­şi nici­o­da­tă! Fri­ca de Ade­văr te face slab şi nepu­tin­cios. Înfrun­tă rea­li­ta­tea şi mergi mai depar­te. Urmea­ză-ţi calea, ţelul, până la capăt şi nu renu­nţa, ori­cât de greu ţi-ar fi… Dacă vei cădea, ridi­că-te, când te vei răni, şter­ge-ţi lacri­mi­le şi con­ti­nuă-ţi dru­mul…

Lucian Ciu­chi­ță, mar­tie 2020.

MN: Poet, roman­ci­er, dra­ma­turg, ese­i­st si sce­na­rist român redu­ta­bil, Lucian Ciu­chi­ță este pre­zent și în pagi­ni­le coti­dia­nu­lui onli­ne Man­ga­lia News.


Man­ga­lia News, 29.03.2020.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply