Locuiești la casă? Transformă-ți grădina într‑o adevărată destinație de vacanță!

0
365

Pla­nu­ri­le tale au fost date pes­te cap și nu mai poți ple­ca în vacan­ța mult visa­tă? Sau pur și sim­plu vrei să faci eco­no­mii și te gân­dești să renunți la con­ce­diu? Dacă locu­iești la casă, ești un noro­cos, deo­a­re­ce te poți bucu­ra ori­când de o esca­pa­dă chiar în inti­mi­ta­tea cur­ții tale.

Gră­di­na din spa­te­le casei poa­te fi mai mult decât un colț ver­de, neîn­gri­jit sau un loc unde depo­zi­tezi dife­ri­te lucruri pe care nu le mai folo­sești, așa că nu o negli­ja și cre­ea­ză-ți pro­pria oază de rela­xa­re!

Iată ce tre­bu­ie să faci pen­tru a te simți ca în vacan­ță când ieși în cur­tea casei tale:

Insta­lea­ză o pis­ci­nă!

Mul­te per­soa­ne evi­tă să mear­gă la pis­ci­ne publi­ce sau chiar la cea a hote­lu­lui unde se cazea­ză de tea­ma boli­lor care pot fi con­trac­ta­te, dacă apa nu este cură­ța­tă în mod cores­pun­ză­tor. Dacă vrei să-ți iei toa­te măsu­ri­le de pre­ca­u­ție și să te simți în sigu­ran­ță când te răco­rești, solu­ția este să insta­lezi o pis­ci­nă la tine aca­să, la care să aibă acces numai mem­brii fami­li­ei tale și pri­e­te­nii apro­pi­ați. În func­ție de buget și de dimen­siu­nea gră­di­nii, poți ale­ge între diver­se tipuri de pis­ci­ne, gon­fla­bi­le, supra­te­ra­ne sau îngro­pa­te, iar pen­tru fie­ca­re tre­bu­ie să res­pecți anu­mi­te reguli de între­ți­ne­re și cură­ța­re.

Mobi­lea­ză gră­di­na!

După o bălă­cea­lă în pis­ci­nă, îți vei dori să te rela­xezi la soa­re, de ace­ea ai nevo­ie de șez­lon­guri con­for­ta­bi­le, care să te ducă cu gân­dul la o pla­jă exo­ti­că. Totuși, este foar­te impor­tant și să te aperi de raze­le sola­re noci­ve, iar pen­tru acest lucru găsești pe inter­net dife­ri­te mode­le de umbre­le, coper­ti­ne sau pavi­li­oa­ne de gră­di­nă, care-ți vor oferi umbra nece­sa­ră în zile­le cani­cu­la­re, fiind uti­le în ace­lași timp și pen­tru a te pro­te­ja de ploa­ie. În plus, pen­tru seri­le de soci­a­li­za­re cu pri­e­te­nii, tre­bu­ie să dotezi cur­tea cu cana­pe­le spe­ci­a­le pen­tru exte­ri­or, pre­cum și cu o masă cu sca­u­ne unde să luați cina, iar pen­tru pre­gă­ti­rea mân­că­ru­ri­lor, un gră­tar este o inves­ti­ție abso­lut nece­sa­ră. Dacă ai copii, poți ame­na­ja un loc de joa­că, unde să fie în sigu­ran­ță și să îi poți supra­ve­ghea în timp ce te odih­nești în aer liber.

Cre­ea­ză o atmosfe­ră magi­că!

Pen­tru a com­ple­ta deco­rul, montea­ză de‑a lun­gul ale­i­lor cor­puri de ilu­mi­nat, pre­cum feli­na­re sau stâlpi deco­ra­tivi, dar și ghir­lan­de lumi­noa­se cu LED-uri răs­pân­di­te prin copaci, cre­ând în acest fel un cadru intim. De ase­me­nea, pen­tru iubi­to­rii de natu­ră, plan­ta­rea flo­ri­lor și inclu­de­rea ghi­ve­ce­lor în desig­nul gră­di­nii sunt esen­ți­a­le.

O ast­fel de ame­na­ja­re poa­te avea și alte avan­ta­je, pe lân­gă recre­e­re și aspec­tul plă­cut care ofe­ră o sta­re de bine. O casă care bene­fi­ci­a­ză de o tera­să moder­nă și dota­tă pen­tru petre­ce­rea tim­pu­lui liber va avea o valoa­re mult mai mare dacă vei dori, la un moment dat, să o vinzi. De ase­me­nea, dacă vei deci­de în vii­tor să o închi­ri­ezi, vei găsi mult mai ușor poten­ți­ali chi­ri­ași, iar chi­ria pe care o vei putea cere va fi pe măsu­ră.

sur­sa foto: shutterstock.com

Poa­te nu ai fi cre­zut, dar iată cât este de sim­plu să îți trans­formi cur­tea în locul per­fect pen­tru rela­xa­re și dis­trac­ție, fără să mai chel­tui bani pe vacan­țe scum­pe, în care poți fi dez­a­mă­git de con­di­ți­i­le ofe­ri­te. În plus, nu va mai tre­bui să aștepți tot anul până la con­ce­diu, ci vei avea ori­când la dis­po­zi­ție pro­pri­ul loc de eva­da­re din agi­ta­ția și stre­sul de zi cu zi!


Man­ga­lia News, 30.03.2020.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply