LIDERII EUROPENI DISCUTĂ AZI ADOPTAREA UNUI PLAN MARSHALL CARESALVEZE EUROPA DE CRIZA PROVOCATĂ DE PANDEMIE

0
274

LIDERII EUROPENI DISCUTĂ AZI ADOPTAREA UNUI PLAN MARSHALL CARESALVEZE EUROPA DE CRIZA PROVOCATĂ DE PANDEMIECRONICA DIMINEȚII

RIP Paul Goma.

1. Minis­trul Sănă­tă­ţii, Vic­tor Cos­ta­che, a afir­mat că a pre­gă­tit un pro­to­col, cu pro­fe­so­rul Adri­an Stre­i­nu-Cer­cel, pen­tru un pro­gram ino­va­tiv prin care să fie tes­ta­ţi pen­tru coro­na­vi­rus toţi cetă­ţe­nii din Bucu­reşti, cu echi­pe mobi­le de tes­ta­re, care vor mer­ge din uşă în uşă. Pe de altă par­te, pri­ma­rul gene­ral Gabrie­la Firea spu­ne că a dis­cu­tat tot cu pro­fe­so­rul Stre­i­nu-Cer­cel, iar în câte­va zile 12 maşini eco­lo­gi­ce vor mer­ge la bucu­reş­te­nii cu vâr­sta de pes­te 65 de ani sau cu boli cro­ni­ce, pen­tru a‑i tes­ta. (News.ro)

Comen­ta­riu Cro­ni­ca: Azi Româ­nia tes­tea­za 1000–1500 per­soa­ne pe zi. La un nivel al tes­tă­rii de 2000 per­soa­ne pe zi, toa­tă popu­la­ția Bucu­rești­u­lui ar fi tes­ta­tă în 4 ani.

2. Ordi­nul pri­vind pro­ce­du­ra de acor­da­re a Cer­ti­fi­ca­tu­lui de Situ­a­ție de Urgen­ță fir­me­lor a căror acti­vi­ta­te a fost afec­ta­tă de epi­de­mia de coro­na­vi­rus a apă­rut în Moni­to­rul Ofi­ci­al. Fir­me­le vor putea soli­ci­ta, onli­ne, docu­men­tul care le acor­dă posi­bi­li­ta­tea să-și tri­mi­tă anga­ja­ții, sau o par­te a aces­to­ra, în șomaj teh­nic supor­tat de stat. Cer­ti­fi­ca­tul este de două tipuri: Albas­tru (Tip 1) este pen­tru fir­me­le care și-au sis­tat acti­vi­ta­tea total sau par­ți­al din cau­za res­tric­ți­i­lor impu­se de auto­ri­tăți, cum ar fi cele din sec­to­rul hote­li­er sau res­ta­u­ran­te­le, în timp ce cer­ti­fi­ca­tul Gal­ben (Tip 2) este pen­tru fir­me­le care soli­ci­tă faci­li­ta­tea pen­tru că le-au scă­zut înca­să­ri­le cu cel puțin 25% față de media din luni­le ianu­a­rie-febru­a­rie 2020. (Profit.ro)

3. Minis­trul Finanţe­lor Publi­ce, Flo­rin Cîţu, îi sfă­tu­ieş­te pe cei cu cre­di­te la ban­că să fie cum­pă­ta­ţi în cazul în care vor soli­ci­ta amâ­na­rea rate­lor şi să mear­gă ini­ţi­al pe o lună-două şi apoi să extin­dă, dacă va fi cazul, pen­tru a nu avea pro­ble­me în vii­tor. (Hot­news)

4. Lide­rii UE vor dis­cu­ta azi un plan simi­lar cu pla­nul Mar­sha­ll pen­tru sus­ți­ne­rea eco­no­mi­ei euro­pe­ne afec­ta­te de pan­de­mie. Anun­țul a fost făcut asea­ră de Char­les Michel, pre­șe­din­te­le Con­si­li­u­lui Euro­pean. Pla­nul Mar­sha­ll a fost imple­men­tat după al Doi­lea Răz­boi Mondi­al si a aju­tat la refa­ce­rea Euro­pei. (Poli­ti­co)

Una din Cro­ni­ca Exter­nă: Secre­ta­rul de stat ame­ri­can Mike Pom­peo acu­ză Chi­na că ”poli­ti­zea­ză” pan­de­mia COVID-19, dez­in­for­mea­ză și că nu pune la dis­po­zi­ția celor­lal­te sta­te infor­ma­ții esen­ți­a­le cu pri­vi­re la virus, care să aju­te la evi­ta­rea ris­cu­lui de recon­ta­mi­na­re și la ani­hi­la­rea cât mai rapi­dă a viru­su­lui. De ase­me­nea el a acu­zat Rusia și Ira­nul de cam­pa­nii coor­do­na­te de dez­in­for­ma­re cu pri­vi­re la coro­na­vi­rus. (New­swe­ek)

5. Par­la­men­ta­rii ger­mani au votat ieri în favoa­rea sus­pen­dă­rii, pen­tru pri­ma dată, a pre­ve­de­rii din Con­sti­tu­ție refe­ri­toa­re la frâ­na dato­ri­ei, pen­tru a finan­ța un pachet de măsuri fără pre­ce­dent, ce tota­li­zea­ză 750 mili­ar­de de euro, menit să amor­ti­ze­ze efec­te­le nega­ti­ve ale pan­de­mi­ei de coro­na­vi­rus. (Profit.ro)

6. Nive­lul trans­mi­te­rii nou­lui coro­na­vi­rus în Olan­da a înce­ti­nit în mod sem­ni­fi­ca­tiv. O per­soa­nă infec­ta­tă con­ta­mi­nea­ză în pre­zent doar o sin­gu­ră altă per­soa­nă, faţă de două per­soa­ne ante­ri­or, potri­vit unor esti­mări, a anu­nţat Insti­tu­tul Naţio­nal olan­dez de Sănă­ta­te Publi­că. (Ade­va­rul)

7. Voda­fo­ne, Deut­sche Tele­kom, Oran­ge și alți 5 ope­ra­tori de tele­co­mu­ni­ca­ții au accep­tat să fur­ni­ze­ze date pri­vind loca­li­za­rea uti­li­za­to­ri­lor către auto­ri­tă­ți­le euro­pe­ne, con­form gru­pu­lui de lob­by GSM Asso­ci­a­tion. Date­le ar urma să fie uti­li­za­te pen­tru com­ba­te­rea cri­zei gene­ra­te de coro­na­vi­rus. (Profit.ro)

8. Hidro­xi­clo­ro­chi­na, un medi­ca­ment folo­sit împo­tri­va mala­ri­ei care ar putea fi „un dar din cer” în lup­ta con­tra coro­na­vi­ru­su­lui, potri­vit lui Donald Trump şi a cărui uti­li­za­re este dez­bă­tu­tă în nume­roa­se ţări, nu este mai efi­cient decât tra­ta­men­te­le deja exis­ten­te pen­tru lup­ta con­tra simp­to­me­lor de Covid-19, potri­vit unui stu­diu chi­nez. (News.ro)

9. Par­la­men­tul din Koso­vo a votat ieri o moțiu­ne de cen­zu­ră împo­tri­va guver­nu­lui, pen­tru felul în care a ges­tio­nat cri­za gene­ra­tă de pan­de­mie. Este pri­mul guvern din Euro­pa demis din aceast motiv. (Blo­om­berg)

10. Goo­gle și Face­bo­ok ar putea pier­de veni­turi din publi­ci­ta­te în valoa­re $44 mili­ar­de, anul aces­ta, din cau­za pan­de­mi­ei. (Vari­e­ty)

Foto­gra­fia dimi­ne­ții vine din Mor­ris­to­wn, NJ și a fost rea­li­za­tă de o asis­ten­tă de la Urgențe:

Lin­ku­ri­le acti­ve ale sur­se­lor, pe CRONICA.RO


Man­ga­lia News, 26.03.2020.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply