Informare COVID–19 | Grupul de Comunicare Strategică, 13 martie, ora 11.00

0
271

Până astăzi, 13 mar­tie, la nivel națio­nal, au fost con­fir­ma­te 68 de cazuri de cetă­țeni infec­tați cu viru­sul COVID – 19 (coro­na­vi­rus).

Din­tre cei 68 de cetă­țeni care au con­tac­tat viru­sul, 6 au fost decla­rați vin­de­cați și au fost exter­nați.

Per­soa­ne­le infec­ta­te cu COVID-19 (coro­na­vi­rus) sunt inter­na­te în spi­ta­le din Bucu­rești, Iași, Cluj-Napo­ca, Timi­șoa­ra, Crai­o­va și Con­stan­ța și se află sub supra­ve­ghe­re medi­ca­lă per­ma­nen­tă. Sta­rea gene­ra­lă a pacien­ți­lor este bună, cu excep­ția pacien­tu­lui inter­nat la ATI la Insti­tu­tul Vic­tor Babeș. Sta­rea pacien­tu­lui inter­nat la ATI la Insti­tu­tul Vic­tor Babeș este una ame­li­o­ra­tă față de momen­tul inter­nă­rii.

Pe teri­to­ri­ul Româ­ni­ei, în caran­ti­nă insti­tu­țio­na­li­za­tă sunt 2.067 de per­soa­ne pen­tru care se efec­tu­ea­ză veri­fi­cări pen­tru a depis­ta dacă au con­tac­tat viru­sul COVID – 19 (coro­na­vi­rus). Alte 13.745 de per­soa­ne sunt în izo­la­re la domi­ci­liu și sub moni­to­ri­za­re medi­ca­lă.

În cur­sul zilei de ieri, 12 mar­tie, au fost înre­gis­tra­te 1.170 de ape­luri la numă­rul unic de urgen­ță 112 și 6.826 la linia TELVERDE (0800 800 358), des­chi­să spe­cial pen­tru infor­ma­rea cetă­țe­ni­lor.

Până în pre­zent, au fost înre­gis­tra­te 28 de dosa­re pena­le sub aspec­tul săvâr­și­rii infrac­țiu­nii de zădăr­ni­ci­rea com­ba­te­rii boli­lor, fap­tă pre­vă­zu­tă şi pedep­si­tă de art. 352 alin. 1 Cod Penal și două dosa­re pena­le înre­gis­tra­te sub aspec­tul săvâr­și­rii infrac­țiu­nii de comu­ni­ca­rea de infor­ma­ții fal­se, fap­tă pre­vă­zu­tă și pedep­si­tă de art. 404 Cod Penal.

Le rea­min­tim cetă­țe­ni­lor să ia în con­si­de­ra­re doar infor­ma­ți­i­le veri­fi­ca­te prin sur­se­le ofi­ci­a­le și să ape­le­ze pen­tru reco­man­dări și alte infor­ma­ții la linia TELVERDE – 0800.800.358. Numă­rul TELVERDE nu este un număr de urgen­ță, este o linie tele­fo­ni­că alo­ca­tă strict pen­tru infor­ma­rea cetă­țe­ni­lor. De ase­me­nea, româ­nii aflați în stră­i­nă­ta­te pot soli­ci­ta infor­ma­ții des­pre pre­ve­ni­rea și com­ba­te­rea viru­su­lui la linia spe­cial dedi­ca­tă lor +4021.320.20.20.

În con­ti­nu­a­re vă pre­zen­tăm situ­a­ția pri­vind infec­ta­rea cu viru­sul COVID – 19 (coro­na­vi­rus) la nivel euro­pean și glo­bal, făcând pre­ci­zarea că Româ­nia se numă­ră prin­tre sta­te­le cel mai puțin afec­ta­te de acest virus.

Până la data de 12 mar­tie 2020, au fost rapor­ta­te 22.105 de cazuri în UE / SEE, Rega­tul Unit, Mona­co, San Mari­no, Elve­ția, Ando­ra. Cele mai mul­te cazuri au fost înre­gis­tra­te în Ita­lia, Franţa, Ger­ma­nia, Spa­nia și Rega­tul Unit.


Man­ga­lia News, 13.03.2020. (sur­sa: MAI — Gru­pul de Comu­ni­ca­re Stra­te­gi­că).


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele