În vârful penelului, dragostea de mare. La Mangalia, pictorul Alexandru Ghinea caută în fiecare tablou perfecțiunea întinderii apelor și a frumuseții umane

0
262

La Man­ga­lia, pic­to­rul Ale­xan­dru Ghi­nea așter­ne pe pân­ză o dra­gos­te veche, des­pre mare.  Artis­tul, mai­s­tru mili­tar prin­ci­pal de mari­nă, acum în rezer­vă, cau­tă în fie­ca­re tablou per­fec­țiu­nea întin­de­rii ape­lor și a fru­mu­se­ții uma­ne.

”Ter­min tablo­ul atunci când simt că sunt pur­tat de val, privindu‑l!” Ale­xan­dru Ghi­nea.

Am văzut pri­me­le tablo­uri ale lui Ale­xan­dru Ghi­nea la Cer­cul Mili­tar din Man­ga­lia, într‑o expo­zi­ție. Pri­vin­du-le, te cuprin­dea un fior de dra­gos­te față de mare și, pen­tru cunos­că­tori, de nave­le mili­ta­re româ­nești. Pes­te ceva timp, con­junc­tu­ral, ne-am întâl­nit. Am fost la ate­li­e­rul său. Din vor­bă în vor­bă, am aflat ce stă îna­po­ia unei pasiuni de‑o via­ță.

Ale­xan­dru Ghi­nea s‑a năs­cut aproa­pe de malul Dună­rii, în comu­na Bis­tri­ța, jude­țul Mehe­dinți. Ast­fel, a văzut vapoa­re­le cir­culând pe Dună­re și pe mari­nari în por­tul Tur­nu Seve­rin. A îndră­git de atunci via­ța de mari­nar. Pic­tu­ra a descoperit‑o din copi­lă­rie, când a avut oca­zia să vizi­te­ze Muze­ul de Artă din Târ­gu Jiu. Era în excur­sie cu școa­la. Prin ochii săi de copil pri­vea nepu­tin­cios la lucră­ri­le de artă și își dorea să rea­li­ze­ze lucrări cel puțin la nive­lul ace­lo­ra. De atunci, a înce­put, timid, să facă dese­ne, iar apoi a pus și culoa­re.

Pic­tu­ra este ca un drog, un mod de via­ță de care nu mă pot lip­si dintr‑o zi. Nu exis­tă zi fără pic­tu­ră. Arma­ta a fost un scop în via­ță. Mă îndră­gos­ti­sem de mari­nă, dar, după ace­ea, a apă­rut altă dra­gos­te, pic­tu­ra. În artă, tre­bu­ie să lucrezi, să repeți, până când îți iese. Nu vei reu­și din pri­ma, a spus Ale­xan­dru Ghi­nea.

Pasiu­nea sa pen­tru mari­nă s‑a mate­ria­li­zat puțin mai târ­ziu, fiind absol­vent al Șco­lii Mili­ta­re de Maiș­tri Mili­tari de Mari­nă din Con­stan­ța. A ter­mi­nat școa­la mili­ta­ră în 1975 și a lucrat toa­tă carie­ra, 27 de ani de arma­tă, la bri­ga­da de vede­te din Man­ga­lia. A tre­cut în rezer­vă în 2001, din ace­eași uni­ta­te. A sim­țit che­ma­re spre pic­tu­ră. A înce­put să dese­ne­ze, în tim­pul liber, nave­le mili­ta­re din Mari­na Mili­ta­ră, afla­te în por­tul mili­tar. Așa a înce­put să stu­die­ze, în par­ti­cu­lar, ca auto­di­dact, teh­ni­ca de a pic­ta, rămânând la pic­tu­ra în ulei pe pân­ză. Pic­ta și când era mili­tar, dar se con­si­de­ra un sim­plu înce­pă­tor.

Cât timp eram pe navă, cu misiuni pe mare, stu­di­am marea și, când ajun­geam aca­să, apli­cam. Apoi încer­cam să aplic cum lucra refle­xia asu­pra valu­ri­lor marii, ce culori avea marea cu soa­re, fără, noap­tea, ziua, sia­jul navei, a mai spus pic­to­rul Ghi­nea.

Pri­mul tablou l‑a făcut din dra­gos­te, atât pen­tru soția sa, cât și pen­tru nava-școa­lă Mir­cea, amba­sa­do­rul ono­ri­fic al Mari­nei Româ­ne pe mări­le și ocea­ne­le lumii. Așa a debu­tat artis­tul, prin anii ‘80, cu pași mici și ușor stân­gaci, în ace­le vre­muri când usten­si­le­le pen­tru pic­tu­ră nu erau de găsit. A durat câte­va luni pen­tru a‑i înde­plini dorin­ța iubi­tei sale soții și, ast­fel, pen­tru el a fost înce­pu­tul cari­e­rei sale de pic­tor.

Anii au tre­cut, iar Ale­xan­dru Ghi­nea nu s‑a dedi­cat întru totul mare­lui uni­vers al pic­tu­rii, dar oda­tă cu pri­ma expo­zi­ție de pic­tu­ră, în anul 2010, nu s‑a mai oprit. A fost recu­nos­cut ca pic­tor con­tem­po­ran, pri­mind pre­mi­ul I, la Con­cur­sul de pic­tu­ră mari­nă ”Dimi­trie Știu­bei”, în 2015 și 2016. A avut mul­te expo­zi­ții per­so­na­le: Muze­ul de Isto­rie Rege­le Fer­di­nand I Bucu­rești, în anul 2014, Muze­ul Națio­nal al Mari­nei din Con­stan­ța, între anii 2015–2019, Muze­ul de Artă Sha­bla, din Bul­ga­ria, în 2014, Muze­ul căr­ții și hăr­ți­lor vechi din Bucu­rești, în 2015, Cer­cul Mili­tar Man­ga­lia, între anii 2013- 2019, Bibli­o­te­ca Jude­țea­nă din Mier­cu­rea Ciuc, în 2016, Bibli­o­te­ca Jude­țea­nă I.N. Roman, din Con­stan­ța, în anii 2017–2019.

A par­ti­ci­pat și la expo­zi­ții de grup, în cadrul Uniu­nii Artiș­ti­lor Plas­tici din Con­stan­ța și Artiști Dobro­geni, între anii 2013–2019, pre­cum și la Muze­ul Uni­rii din Alba Iulia, în anul 2019. A con­ti­nu­at să fie ală­tu­ri de cole­gii săi, mari­na­rii mili­tari, în cam­pa­ni­i­le de pro­mo­va­re a cari­e­rei mili­ta­re prin țară, unde a expus lucră­ri­le și a poves­tit tine­ri­lor des­pre dra­gos­tea sa față de mare.

Autor: Sub­lo­co­te­nent Anto­nia Suiu­gan.

Obser­va­to­rul Mili­tar, Nr.8/2020. Pag 11: Ale­xan­dru Ghi­nea — Man­ga­lia.


Man­ga­lia News, 08.03.2020. (sur­sa: Obser­va­to­rul Mili­tar, nr. 8/2020).


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele