Guvernul va emite o OUG prin care ratele la bănci nu vor mai fi plătite timp de 9 luni

0
224

Flo­rin Cîțu a anun­țat, marți sea­ra, că Guver­nul va emi­te o Ordo­nan­ță de Urgen­ță prin care româ­nii care vor soli­ci­ta vor fi păsu­iți de la pla­ta rate­lor la ban­că, indi­fe­rent că sunt per­soa­ne fizi­ce sau juri­di­ce, fără a tre­bui să dove­deas­că fap­tul că au fost afec­tați de cri­za gene­ra­tă de epi­de­mia de coro­na­vi­rus.

Cîțu a pre­ci­zat că peri­oa­da va fi de apro­xi­ma­tiv 9 luni și că ea va cuprin­de și peri­oa­da de după expi­ra­rea stă­rii de urgen­ță.

”E un prim pas, impor­tant pen­tru a veni cu o solu­ție în aju­to­rul tutu­ror cli­en­ți­lor băn­ci­lor. Este o solu­ție pe care o vom anun­ța joi, ea va fi pe o peri­oa­dă mai mare decât sta­rea de urgen­ță. Exact cât va dura, vom scrie în OUG de joi. Va fi mult mai mare pen­tru că nu știm cât va dura aceas­tă peri­oa­dă și este nevo­ie de una mai mare pen­tru că nu știm când se va reve­ni la nor­mal. Este vor­ba des­pre câte­va luni. Am agre­at o peri­oa­dă cu băn­ci­le și este de aproa­pe 6 luni. Este vor­ba des­pre o păsu­i­re. Nu exis­tă con­di­țio­na­li­tăți. Va fi vala­bi­lă din momen­tul în care va fi publi­ca­tă în Moni­to­rul Ofi­ci­al. E o solu­ție care nu cre­ea­ză pro­ble­me pe ter­men lung”, a spus Flo­rin Cîțu, la Digi 24.

Citiți arti­co­lul inte­gral AICI.

UPDATE: Minis­te­rul Finan­țe­lor pro­pu­ne amâ­na­rea rate­lor la bănci timp de 9 luni. Amâ­na­rea se va face la cere­re, prin tele­fon și ema­il, fără a fi nevo­ie de cer­ti­fi­cat de urgen­ță.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply