Guvernul reușește să obțină dividende de la Grupul ENEL, în valoare totală de peste 502 milioane de lei

  0
  192

  Minis­te­rul Eco­no­mi­ei, Ener­gi­ei și Mediu­lui de Afa­ceri, prin Soci­e­ta­tea de Admi­nis­tra­re a Par­ti­ci­pa­ți­i­lor în Ener­gie (SAPE), a nego­ci­at obți­ne­rea a pes­te 100 de mili­oa­ne de euro (apro­xi­ma­tiv 502 mili­oa­ne de lei) cu titlu de divi­dend extra­or­di­nar, de la trei com­pa­nii din Gru­pul ENEL, în care SAPE este acțio­nar mino­ri­tar. La fina­lul lunii febru­a­rie, apro­xi­ma­tiv 95% din sumă a fost vira­tă deja în con­tu­ri­le SAPE.

  Divi­den­de­le au fost dis­tri­bu­i­te din rezul­ta­tul rapor­tat al ani­lor ante­ri­ori, iar nego­ci­e­ri­le pen­tru acor­da­rea lor au fost pur­ta­te între repre­zen­tanți ai SAPE, ai Gru­pu­lui Enel și ai Fon­du­lui Pro­pri­e­ta­tea, deci­zia pri­vind pla­ta divi­den­de­lor fiind rea­li­za­tă prin acor­dul comun al păr­ți­lor.

  Dis­cu­ți­i­le din par­tea sta­tu­lui au fost coor­do­na­te de Vir­gil Popes­cu, Minis­trul Eco­no­mi­ei, Ener­gi­ei și Mediu­lui de Afa­ceri — prin echi­pa SAPE con­du­să de Bogdan Stă­ne­scu, pre­șe­din­te­le Direc­to­ra­tu­lui SAPE SA.

  În cali­ta­te de Minis­tru al Eco­no­mi­ei, Ener­gi­ei și Mediu­lui de Afa­ceri, am coor­do­nat și am fost în con­tact per­ma­nent cu echi­pa de nego­ci­e­re care a repre­zen­tant sta­tul în acest demers. Acest suc­ces ara­tă că abor­da­rea pro­fe­si­o­nis­tă din par­tea sta­tu­lui, baza­tă pe docu­men­ta­re, nego­ci­e­re și res­pec­ta­rea legii, este ceea ce adu­ce con­sens și câștig într-un acțio­na­ri­at stat–privat, și nu numai. Vreau să mul­țu­mesc tutu­ror celor impli­cați în acest pro­ces pen­tru pro­fe­sio­na­lis­mul de care au dat dova­dă. Majo­ri­ta­tea sumei a fost deja înca­sa­tă pe 21 febru­a­rie 2020. Urmea­ză ca res­tul de pla­tă, repre­zen­tând 20% din sume­le afe­ren­te divi­den­de­lor dis­tri­bu­i­te de E‑Distribuție Dobro­gea să se achi­te până la jumă­ta­tea lunii august 2020”, a decla­rat Vir­gil Popes­cu, minis­trul Eco­no­mi­ei, Ener­gie și Mediu­lui de Afa­ceri.

  La rân­dul său, Bogdan Stă­ne­scu, Pre­șe­din­te­le Direc­to­ra­tu­lui SAPE a decla­rat: „Este o pre­mie­ră pen­tru Româ­nia și un suc­ces cate­goric în nego­ci­e­ri­le pur­ta­te pen­tru dis­tri­bu­i­rea de divi­den­de. Nego­ci­e­ri­le efec­ti­ve s‑au înche­iat, favo­ra­bil pen­tru sta­tul român, în data de 30 decem­brie. În acest con­text, SAPE va stin­ge liti­gi­i­le pen­tru recu­pe­ra­rea sume­lor repre­zen­tând divi­den­de care i s‑ar fi cuve­nit până la 31 decem­brie 2018”.

  Valoa­rea divi­den­de­lor este con­for­mă cu par­ti­ci­pa­ția pe care Sta­tul Român le are în soci­e­tă­ți­le men­țio­na­te: 10% din acțiu­ni­le E‑Distribuție Mun­te­nia, 24,86% din acțiu­ni­le E‑Distribuție Banat, res­pec­tiv 24,9% din acțiu­ni­le E‑Distribuție Dobro­gea.


  Man­ga­lia News, Luni, 02.03.2020.


  Susține cotidianul online Mangalia News.
  Poți dona aici:
  Mulțumim pentru sprijin.

  Leave a Reply