FSLI: Cerem măsuri urgente și ferme — Ministerul Educației și Cercetării trebuie să oblige inspectoratele și directorii să nu mai cheme angajații din învățământ la lucru!

1
293

Fsli Roma­nia 👉 COMUNICAT DE PRESĂ

❗️❗️❗️FSLI: Cerem măsuri urgen­te și fer­me — Minis­te­rul Edu­ca­ți­ei și Cer­ce­tă­rii tre­bu­ie să obli­ge inspec­to­ra­te­le și direc­to­rii să nu mai che­me anga­ja­ții din învă­țământ la lucru!🔻

Este o situ­a­ție de urgen­ță națio­na­lă, iar popu­la­ția tre­bu­ie pro­te­ja­tă! Fede­ra­ția Sin­di­ca­te­lor Libe­re din Învă­țământ con­si­de­ră că pro­te­ja­rea oame­ni­lor în fața COVID – 19, prin toa­te măsu­ri­le care pot fi dis­pu­se, este indis­cu­ta­bil obli­ga­to­rie!

Fede­ra­ția noas­tră soli­ci­tă Minis­te­ru­lui Edu­ca­ți­ei și Cer­ce­tă­rii să dis­pu­nă de urgen­ță inspec­to­ri­lor și direc­to­ri­lor să nu mai che­me anga­ja­ții la lucru! În mai mul­te jude­țe ale țării, direc­to­rii pun în peri­col sănă­ta­tea per­so­na­lu­lui didac­tic, didac­tic auxi­li­ar și nedi­dac­tic prin che­ma­rea aces­to­ra în uni­tă­ți­le de învă­țământ. Toa­te șco­li­le tre­bu­ie să fie dez­in­fec­ta­te în aceas­tă peri­oa­dă, iar anga­ja­ții tre­bu­ie să stea aca­să. Se încal­că ast­fel drep­turi con­sti­tu­țio­na­le ale aces­tor per­soa­ne prin impu­ne­rea for­ța­tă a pre­zen­ței aces­to­ra la lucru.

Sunt mii de per­soa­ne anga­ja­te în învă­țământ, din întrea­ga țară, care sunt puse în peri­col în acest moment, dar care pot pune în peri­col și fami­li­i­le aces­to­ra. Depla­să­ri­le în peri­oa­de de aler­tă cres­cu­tă tre­bu­ie limi­ta­te.

❗️Fede­ra­ția Sin­di­ca­te­lor Libe­re din Învă­țământ con­stan­tă fap­tul că reco­man­dă­ri­le Minis­te­ru­lui Edu­ca­ți­ei și Cer­ce­tă­rii refe­ri­toa­re la modul de lucru al uni­tă­ți­lor de învă­țământ pe peri­oa­da sus­pen­dă­rii cur­su­ri­lor șco­la­re au fost inter­pre­ta­te dife­rit. În sute de uni­tăți de învă­țământ anga­ja­ții – per­so­nal didac­tic, didac­tic auxi­li­ar și nedi­dac­tic – sunt che­mați la lucru! Rea­min­tim fap­tul că în data de 10 mar­tie 2020, Minis­te­rul Edu­ca­ți­ei și Cer­ce­tă­rii a trans­mis o Notă către uni­tă­ți­le de învă­țământ, prin care se reco­man­dă o serie de măsuri care tre­bu­ie lua­te de către con­du­ce­ri­le uni­tă­ți­le de învă­țământ. Din păca­te, sunt direc­tori care nu sunt con­ști­enți de gra­vi­ta­tea situ­a­ți­ei și au luat deci­zia total nein­spi­ra­tă și peri­cu­loa­să de a‑i che­ma pe anga­jați la școa­lă. Este o lip­să de res­pon­sa­bi­li­ta­te tota­lă a aces­tor inspec­tori și direc­tori, în con­di­ți­i­le în care la nivel națio­nal sunt dis­pu­se de către auto­ri­tăți măsuri dras­ti­ce!

❗️Dacă ele­vii sunt pro­te­jați, ceea ce este un lucru lău­da­bil, FSLI con­si­de­ră că și resur­sa uma­nă tre­bu­ie să bene­fi­cie­ze de ace­leași măsuri de pro­tec­ție. Ori­când exis­tă ris­cul ca un sala­ri­at să adu­că în școa­lă acest virus și să își infec­te­ze și cole­gii.

FSLI soli­ci­tă Minis­te­ru­lui Edu­ca­ți­ei și Cer­ce­tă­rii să ia aceas­tă deci­zie ime­di­at și ferm, prin care soli­ci­tă inspec­to­ra­te­lor, res­pec­tiv con­du­ce­ri­lor uni­tă­ți­lor de învă­țământ să nu mai adu­că oame­nii la școa­lă, ci doar pe acei anga­jați de care este stric­tă nevo­ie pen­tru rea­li­za­rea măsu­ri­lor de dez­in­fec­ție.

❗️FSLI soli­ci­tă, de ase­me­nea, Minis­te­ru­lui Edu­ca­ți­ei și Cer­ce­tă­rii să amâ­ne toa­te acțiu­ni­le din calen­da­rul con­cur­su­lui pri­vind obți­ne­rea gra­da­ți­ei de merit, având în vede­re că, în con­for­mi­ta­te cu pre­ve­de­ri­le aces­tui calen­dar, este nevo­ie de con­vo­ca­rea mem­bri­lor con­si­li­u­lui de admi­nis­tra­ție și a con­si­li­i­lor pro­fe­so­ra­le, con­si­lii care în anu­mi­te cazuri au pes­te 100 de cadre didac­ti­ce în com­po­nen­ță. Sunt încăl­ca­te ast­fel dis­po­zi­ți­i­le auto­ri­tă­ți­lor, iar Minis­te­rul Edu­ca­ți­ei și Cer­ce­tă­rii tre­bu­ie să fie în acest moment radi­cal în măsu­ri­le pe care le ia.

❗️Cerem tot­o­da­tă și amâ­na­rea eta­pe­lor pri­vind mobi­li­ta­tea per­so­na­lui didac­tic de pre­da­re, res­pec­tiv res­trân­ge­rea și pre­transe­fe­rul, având în vede­re că înde­pli­ni­rea cri­te­ri­i­lor și con­di­ți­i­lor spe­ci­fi­ce impli­că și pro­be prac­ti­ce cu ele­vii, lucru impo­si­bil de rea­li­zat.

✍️ “Avem soli­ci­tări și ape­luri dis­pe­ra­te din par­tea cadre­lor didac­ti­ce, dar și a celor­lalți anga­jați din edu­ca­ție care ne cer să inter­ve­nim pen­tru că se simt puși în peri­col, în aces­te momen­te în care în Româ­nia, de la o zi la alta, creș­te numă­rul celor infec­tați cu COVID ‑19. Este absurd să chemi zeci sau chiar pes­te o sută de per­soa­ne la școa­lă, doar pen­tru că direc­to­rul uni­tă­ții de învă­țământ nu este în sta­re să înțe­lea­gă pro­por­ți­i­le dez­as­tru­lui pe care îl poa­te pro­vo­ca. În mai mul­te sec­toa­re de acti­vi­ta­te, inclu­siv la stat, a fost dis­pu­să măsu­ra prin care anga­ja­ții vor lucra de la domi­ci­liu sau își sus­pen­dă acti­vi­ta­tea. Aces­tea sunt măsuri dure, dar obli­ga­to­rii pen­tru a pre­ve­ni ras­pân­di­rea viru­su­lui. Cred cu tărie că pro­te­ja­rea oame­ni­lor în fața aces­tui virus extrem de peri­cu­los, prin ori­ce fel de măsuri, este de depar­tea cea mai impor­tan­tă! Minis­te­rul Edu­ca­ți­ei și Cer­ce­tă­rii tre­bu­ie să apli­ce cu fer­mi­ta­tea aces­te măsuri prin care să pro­te­je­ze popu­la­ția șco­la­ră, inclu­siv anga­ja­ții”, a decla­rat Simion Han­ces­cu, pre­șe­din­te FSLI.


Man­ga­lia News, 13.03.2020.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

1 COMENTARIU

  1. Dacă nu‑i chea­mă la lucru n‑ar putea nici să nu‑i plă­teas­că ?!! Asta nu se cere ? Cunoaș­tem trea­ba cu recu­e­ra­rea ! Mate­ria poa­te, tim­pul … cum. Dacă recu­pe­ra­rea s‑ar face sâm­bă­ta … dar de câte sîm­be­te e nevo­ie ? Dumi­ni­ca NU ! De fapt să fie plătiți dublu și sâm­bă­ta, nu ???
    Foar­te mulți inte­re­sați de pro­tec­ția în potri­va viru­su­lui dar .… mai ales de pro­tec­ția sala­ri­u­lui !
    Apro­po ! Dacă nu che­mau secre­ta­re­le și con­ta­bi­lii la școa­lă cum se virau sala­ri­i­le ???

Leave a Reply