Farmec, gata să scoată pe piață cinci noi dezinfectanți

1
208

Far­mec, gata să scoa­tă pe pia­ță cinci noi dez­in­fec­tanți 

Com­pa­nia clu­jea­nă de cos­me­ti­ce Far­mec cere gră­bi­rea pro­ce­su­lui de auto­ri­za­re pen­tru cinci noi pro­du­se dez­in­fec­tan­te pen­tru mâini şi supra­feţe.

Am luat legă­tu­ra cu Minis­te­rul Sănă­tă­ţii, res­pec­tiv cu Comi­sia de bio­ci­de, pen­tru a gră­bi auto­ri­za­rea unui număr de cinci pro­du­se dez­in­fec­tan­te, atât pen­tru mâini, cât şi pen­tru supra­feţe. Este foar­te impor­tant să sub­li­ni­ez fap­tul că avi­zul nor­mal pen­tru pro­du­se dez­in­fec­tan­te se obţi­ne de la Comi­sia bio­ci­de în 2–3 luni”, spu­ne, Mir­cea Tur­dean, direc­tor gene­ral al Far­mec Cluj, cel mai mare pro­du­că­tor local de cos­me­ti­ce.

Tur­dean sus­ți­ne că a luat lega­tu­ra şi cu Minis­te­rul Eco­no­mi­ei, pen­tru a aju­ta com­pa­nia în acest demers, con­form ZF.ro,

Raf­tu­ri­le maga­zi­ne­lor de tip super­mar­ket, hiper­mar­ket, far­ma­cie, maga­zi­ne stra­da­le sunt goa­le, la cate­go­ria dez­in­fec­tanţi. Far­mec, în pozi­ţia de cel mai mare pro­du­că­tor şi dis­tri­bu­i­tor de pro­du­se cos­me­ti­ce şi de cură­ţe­nie din Româ­nia, dis­pu­ne de capa­ci­tă­ţi de pro­du­cţie, linii teh­no­lo­gi­ce de îna­l­tă pro­duc­ti­vi­ta­te în rea­li­za­rea de dez­in­fec­tanţi de mâini şi supra­feţe”, a spus Mir­cea Tur­dean.

Potri­vit aces­tu­ia, Far­mec are con­trac­te cu toa­te reţe­le­le de super­mar­ke­turi, far­ma­cii şi cu maga­zi­ne­le mici din ţară și “o forţă de dis­tri­bu­ţie pro­prie, con­sti­tu­i­tă dintr‑o flo­tă impor­tan­tă de maşini mari, cami­oa­ne, maşini mici de livra­re şi sute de agenţi în toa­tă ţara”. (sur­sa: zcj.ro/economie/farmec).


Man­ga­lia News, 18.03.2020.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

1 COMENTARIU

  1. […] “Am luat legă­tu­ra cu Minis­te­rul Sănă­tă­ţii, res­pec­tiv cu Comi­sia de bio­ci­de, pen­tru a gră­bi auto­ri­za­rea unui număr de cinci pro­du­se dez­in­fec­tan­te, atât pen­tru mâini, cât şi pen­tru supra­feţe. Este foar­te impor­tant să sub­li­ni­ez fap­tul că avi­zul nor­mal pen­tru pro­du­se dez­in­fec­tan­te se obţi­ne de la Comi­sia bio­ci­de în 2–3 luni”, a decla­rat Mir­cea Tur­dean, direc­tor gene­ral al Far­mec Cluj, citat de plat­for­ma Man­ga­lia News. […]

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele